Tečaji


Luxembourg_Cathédrale_Notre-Dame_Latin_inscription_1613


Latinščina

Začet­ni in nadal­je­val­ni teča­ji lat­inščine (Lat­inšči­na 1 in Lat­inšči­na 2), vsak v obsegu dveh teden­skih ur skozi dva semes­tra, sta vsem štu­den­tom Filo­zofske fakul­tete in štu­den­tom drugih fakul­tet Uni­verze v Ljubl­jani kot izbirni pred­met na voljo brez­plačno. Štu­den­ti se sez­nani­jo z glasoslov­jem, oblikoslov­jem, sin­tak­so in besediščem latinskega jezi­ka, tako da so po dveh letih sposob­ni s pomočjo slo­var­ja brati izvir­na latin­s­ka besedi­la. Za zunan­je udeležence so na voljo plačljivi teča­ji (infor­ma­ci­je o le-teh najdete tu).


Anthologia_Palatina_page_83_Prooimion_Kyklos_tou_Agathia


Stara grščina

Začet­ni in nadal­je­val­ni teča­ji stare grščine (Gršči­na 1 in Gršči­na 2), vsak v obsegu dveh teden­skih ur skozi dva semes­tra, sta vsem štu­den­tom Filo­zofske fakul­tete in štu­den­tom drugih fakul­tet Uni­verze v Ljubl­jani kot izbirni pred­met na voljo brez­plačno. Štu­den­ti pri­do­bi­jo znan­je grške pisave in izgov­o­ra, oblikoslov­ja, sin­takse in besedišča klasične grščine, tako da so po dveh letih sposob­ni s pomočjo slo­var­ja brati izvir­na grš­ka besedi­la. Za zunan­je udeležence so na voljo plačljivi teča­ji (infor­ma­ci­je o le-teh najdete tu).


moderna


Moderna grščina

Teča­ji nove grščine so odprti vsem, ki jih zan­i­ma­ta sodob­na gršči­na in današn­ja Grči­ja. Za štu­dente Filo­zofske fakul­tete in drugih fakul­tet Uni­verze v Ljubl­jani je kot zunan­ji izbirni prd­met na voljo začet­ni tečaj mod­erne grščine. Za zunan­je udeležence so na voljo teča­ji mod­erne grščine različnih stopenj. Začet­ni tečaj je namen­jen slušatel­jem brez predz­nan­ja nove grščine, nadal­je­val­ni tečaj pa vsem, ki so že spoz­nali osnove tega jezi­ka. Namen­jen je utr­je­van­ju in poglabl­jan­ju osnovne­ga besedišča ter učen­ju zahtevne­jših slovničnih značil­nos­ti (pretek­li in pri­hod­nji čas, sklan­jatve red­ke­jših samostal­nikov in pride­vnikov). Na voljo je več skupin:

1) začet­ni tečaj 1;

2) začet­ni tečaj 2;

3) nadal­je­val­ni tečaj (tudi kot pripra­va na difer­en­cial­ni izpit za vpis na dru­gostopen­js­ki študi­js­ki pro­gram Grš­ki jezik, književnost in kul­tura, smer Novo­grš­ki jezik, književnost in kul­tura);

4) izpopol­nje­val­ni tečaj.

Teča­ji nove grščine poteka­jo na Filo­zof­s­ki fakul­teti Uni­verze v Ljubl­jani na Ašk­erče­vi 2. Cena 60-urne­ga teča­ja z DDV je 359 € za zunan­je udeležence ter 239 € za redne štu­dente vseh treh stopenj Uni­verze v Ljubl­jani. Več infor­ma­cij o pro­gra­mu ter urniku najdete na tej poveza­vi.


Tečaji


Izpiti

Vse podatke o izpi­tih pri posameznem pred­me­tu dobite v začetku leta pri pre­da­vateljih.

V sode­lo­van­ju z Cen­trom za grš­ki jezik (Κέντρο Ελληνικής γλώσσας), osred­njo grško ustano­vo za jezikovno učen­je odraslih in pre­ver­jan­je jezikovne­ga znan­ja, izva­ja Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je tudi splošne izpite za cer­ti­fikat znan­ja grščine (Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας), ki se opravl­ja­jo prav­ilo­ma vsako leto maja na štir­ih med­nar­o­d­no primerljivih zahtevnos­t­nih stop­n­jah; ter poseb­ne izpite iz znan­ja poslovne­ga jezi­ka (Επαγγελματικό Πιστοποιητικό): zan­je se vsako leto razpiše­jo tri­je roki.

Izpi­ti iz znan­ja grškega jezi­ka v maju 2020 (Pri­javni­ca 2020ero­ti­ma­tolo­gio 2020 / Vprašal­nik za A1 2020). Pri­jave so odprte od 1. feb­ru­ar­ja do 22. mar­ca 2020 na temu namen­jen­em por­talu.

Zara­di izred­nih razmer so izpi­ti prestavl­jeni na okto­ber. Pri­jave so odprte od 1. 6.–28. 6. 2020. Kan­didatom, ki so se že pri­jav­ili na majske izpite, ni tre­ba še enkrat odd­a­jati pri­jave. Nove datume izpi­tov najdete na tej poveza­vi.


Tečaj


Informacije

Več podatkov o teča­jih, ki se izva­ja­jo v sklopu pro­gramov Odd­el­ka za klasično filologi­jo, dobite v odd­elčnem tajništvu v tret­jem nad­stropju FF levo, v sobi 344; odprto je vsak delovnik od 11h do 13h. Na voljo so vam tudi tudi na tele­fon­s­ki števil­ki (01) 241‑1420 ali po e‑pošti na naslovu ziva.borak@ff.uni-lj.si.

Podatke o teča­jih za zunan­je udeležence (teča­jih, ki niso del študi­jskih pro­gramov Odd­el­ka za klasično filologi­jo) dobite na tej poveza­vi.