Keria

Keria

Satovje

Revi­jo Keria (v gršči­ni ‘satov­je’) je leta 1999 ustanovi­lo Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je Sloveni­je. Kot osred­n­ja sloven­s­ka revi­ja za vsa področ­ja gršk­ih in latin­skih študi­jev si prizade­va za dia­log med znanos­tjo, šolo in širšim področ­jem kul­ture. Izha­ja dvakrat let­no, objavl­ja pa izvirne razprave, pre­vode, didak­tične prispevke, ese­je, ocene knjig in druge rel­e­vantne prispevke na temo klasične antike in njene recep­ci­je, latinskega in bizan­tinskega sred­nje­ga veka, latinskega human­iz­ma ter sodob­ne­ga grškega jezi­ka in kul­ture.

Navodi­la za citi­ran­je so na voljo na odd­elčni splet­ni strani. Če si pri pisan­ju poma­gate z namizno verz­i­jo bib­li­ografskega orod­ja End­Note, lahko slo­gov­no datoteko za citi­ran­je v slovenšči­ni dobite tule. Če uporabl­jate splet­no inači­co pro­gra­ma, je slog naložen že v sis­te­mu; za vse, ki se prvič pri­jav­i­jo z raču­nal­ni­ka na FF ali v NUK, je dostop prost; za pisan­je v slovenšči­ni nato v meni­ju Format/Bibliography/Select Favorites izberete slog Keria – stu­dia Lati­na et Grae­ca.

Naročilnica

Naročam se na revi­jo Keria — stu­dia Lati­na et Grae­ca.

Let­na naročn­i­na na revi­jo, ki izha­ja na šest mese­cev, znaša 18 €. Štu­dents­ka naročn­i­na znaša 10 €; če jo želite uvel­jav­i­ti, pošljite fotografi­jo vel­javne­ga potrdi­la o vpisu na naslov knjigarna@ff.uni-lj.si ali se v knji­gar­ni Filo­zofske fakul­tete ogl­a­site oseb­no.

Arhiv revije Keria

Celoten arhiv revi­je je na voljo na splet­ni strani Znanstvene založbe Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani.

Iskanje po besedilu

Po celot­nem besedilu posameznih člankov lahko iščete na splet­ni strani Dig­i­talne knjižnice Sloveni­je.

Keria