Knjižnica

Ephesus_Celsus

V okviru odd­el­ka delu­je tudi edi­na spe­cial­izirana knjižni­ca za klasično filologi­jo in antične študi­je v Sloveni­ji. Knjižni­ca je del Osred­nje human­is­tične knjižnice Filo­zofske fakul­tete (OHK FF). Obsta­ja že sko­raj sto­let­je, vse od ustanovitve Uni­verze v Ljubl­jani leta 1919. Med dru­go sve­tovno vojno je 29. jan­u­ar­ja 1944 v njene pro­s­tore v sedan­jem poslopju NUK str­moglav­i­lo nemško vojaško leta­lo; v požaru je bilo uničeno sko­raj vse gradi­vo, zato je začel knjižnični fond po vojni nas­ta­jati tako­rekoč na novo. Leta 1963 je fakul­te­ta zanj s pomočjo sub­ven­ci­je skla­da za pospeše­van­je kul­turnih dejavnos­ti odkupi­la celot­no strokovno knjižni­co poko­jne­ga pro­fe­sor­ja Antona Sovrè­ta; kas­ne­je je odd­elku svo­jo knjižni­co zapustil tudi dr. Oton Muhr, priljubljeni pro­fe­sor lat­inščine in grščine na sloven­skih gim­naz­i­jah v Trstu in Gori­ci ter na Aquinas Col­lege v Michi­ganu. Štu­den­tom je danes na voljo vrs­ta temeljnih zbirk klasičnih avtor­jev (Loeb Clas­si­cal Library, Sig­norel­li, Teub­n­er, Érasme, itd.), več pomem­b­nih slo­var­jev (med drugim mon­u­men­tal­ni The­saurus lin­guae Lati­nae, ki izha­ja od leta 1894 dal­je in bo končan okrog leta 2050) ter nekaj velik­ih lek­sikonov, den­i­mo Paulys Realen­cy­clopädie der clas­sis­chen Alter­tum­swis­senschaft, ki je izha­jal v letih 1894–1980 (v 75 zvezk­ih), Der Neue Pauly: Enzyk­lopädie der Antike (v 19 zvezk­ih, 1996–2003, suple­men­ti še ved­no izha­ja­jo), ter Reallexikon für Antike und Chris­ten­tum, ki izha­ja od leta 1950 dal­je.

Knjižni­ca obsega več kot 16.400 enot, med nji­mi 9.750 knjig, 3.550 sep­a­ra­tov, 135 dis­ertacij ter mag­istrskih in diplom­skih del, 2.850 ser­i­jskih pub­likacij ter nekaj deset enot nekn­jižne­ga gradi­va (zeml­je­v­i­di, kasete, dig­i­tal­i­je). Red­no pre­je­ma tudi okoli 40 naslovov ser­i­jskih pub­likacij, sku­paj je na njenih polic­ah pri­b­ližno 220 naslovov revij, od tega 200 tujih. Očrt knjižnice z raz­pored­itvi­jo študi­jskih področij po polic­ah je novim obisko­val­cem ter štu­den­tom kot pomoč pri ori­entaci­ji dostopen tudi v obli­ki zloženke, pri iskan­ju pa si lahko poma­gate tudi s sez­namom knjižničnih sig­natur.

Mrežnik

Do pomem­b­ne­ga pre­mi­ka pri kakovosti študi­ja je priš­lo s pro­jek­tom Mrežnik, v okviru katere­ga je članom knjižnice na voljo por­tal z več kot 200 izbra­n­i­mi elek­tron­ski­mi infor­ma­ci­jski­mi viri, namen­jen­i­mi iskan­ju znanstvene, strokovne in študi­jske lit­er­a­ture. Pros­to dostop­ni viri so na voljo vsem obisko­val­cem por­ta­la, neka­teri licenčni pa izven pros­torov knjižnic (prek odd­al­jene­ga dostopa) le štu­den­tom in ose­b­ju Uni­verze v Ljubl­jani. Ges­lo za dostop, ki omogoča uporabo virov z lokacij izven knjižnic, dobite v odd­elčni knjižni­ci. Če do virov na tak način dostopate prvič, si za začetek ogle­jte navodi­la za odd­al­jeni dostop. Viri, do kater­ih je možen odd­al­jen dostop, so zbrani na poseb­nem sez­na­mu.

Medknjižnična izposoja

Med­kn­jižnič­na izposo­ja pote­ka v OHK kot celoti. Za med­kn­jižnično izposo­jo skr­bi pis­ar­na OHK, soba 11. Med­kn­jižnič­na izposo­ja je med drugim mogoča tudi prek spletne naročil­nice.

Vpis in podaljšanje članstva ter pridobitev gesla za dostop do storitve Moja knjižnica in e‑virov 

Prvi let­ni­ki vseh stopenj ob začetku študi­jskega leta v matični odd­elčni knjižni­ci ure­d­ite članst­vo in pri­do­bite ges­lo za dostop do storitve Moja knjižni­ca in do e‑virov. Čla­nari­no ste plačali ob vpisu v let­nik. S seboj ime­jte vel­javno štu­dentsko izkazni­co (ali potrdi­lo o vpisu) in oseb­ni doku­ment s fotografi­jo in podat­ki o bival­išču. Če ste vpisani v višji let­nik in ugo­tovite, da ges­lo za odd­al­jeni dostop do e‑virov oziro­ma Mojo knjižni­co ne delu­je, se ogl­a­site v knjižni­ci z vel­javno štu­dentsko izkazni­co (ali potrdilom o vpisu) in oseb­n­im doku­men­tom s sliko za podaljšan­je članst­va.

Lokacija in uradne ure

Knjižni­ca je v tret­jem nad­stropju FF, v sobi 344, odpr­ta je vsak delovnik od 10h do 13h, v sre­do pa od 11h do 13h in 14h do 17h. Juli­ja, avgus­ta in sep­tem­bra vel­ja polet­ni delovni čas, ko je knjižni­ca odpr­ta vsak delovnik od 10h do 13h, v sre­do pa od 11h do 15h. Knjižni­ca je zapr­ta od 1. do 15. avgus­ta (kolek­tivni dopust).

Kontakt

Živa Borak, ohk.kla@ff.uni-lj.si, (01) 241 14 20.

 

Shema