Lektira

PRVA STOPNJA

Lektira


Splošna pojasnila

1. Kolokvi­ji iz obvezne lek­tire so del­na obveznost posameznih pred­me­tov. V neka­ter­ih primer­ih se pred­pisano besedi­lo v man­jšem obsegu bere že pri sem­i­nar­jih in vajah; bran­je celot­ne­ga besedi­la se pre­ver­ja pri izva­jal­cu pred­meta.

2. Pri pred­metih Izbrana poglav­ja iz latinske književnos­ti in Izbrana poglav­ja iz grške književnos­ti je nekaj kolokvi­jev iz obvezne lek­tire tudi samosto­j­na obveznost.

3. Glav­na izpit­na obveznost pri pred­metih Izbrana poglav­ja iz latinske književnos­ti in Izbrana poglav­ja iz grške književnos­ti je v vsakem semes­tru izpit iz teme pre­da­van­ja. Do kon­ca tret­je­ga let­ni­ka je tre­ba oprav­i­ti tudi pre­gled­ni izpit iz celotne rimske oziro­ma grške književnos­ti, ki ga je mogoče opravl­jati v štir­ih delih:

Grš­ka književnost

1) arhaično obdob­je (do perz­i­jskih vojn), 2) klasično obdob­je, 3) hel­enizem (od smr­ti Alek­san­dra Velikega do 31 pr. Kr.), 4) grš­ka književnost v rimskem cesarstvu (od leta 31 pr. Kr. naprej).

Rim­s­ka književnost

1) zgod­n­ja in sred­n­ja repub­li­ka (do Sule); 2) poz­na repub­li­ka (od Sule do Ciceronove smr­ti); 3) avguste­jsko obdob­je (od Ciceronove smr­ti do vključno Ovidi­ja); 4) obdob­je cesarst­va od Avgus­tove smr­ti do Kasiodor­ja.

Pri­poročlji­vo je, da štu­den­ti to izpit­no obveznost poveže­jo z izpit­om iz izbrane­ga poglav­ja latinske ali grške književnos­ti, ki pokri­va večji del ene­ga od štir­ih obdo­bij.

4. Obveznost sem­i­nar­ja pri pred­metih Izbrana poglav­ja iz latinske književnos­ti in Izbrana poglav­ja iz grške književnos­ti je po ena sem­i­nars­ka inter­pretaci­ja v vsakem semes­tru.

Pri kolokvi­jih iz obvezne lek­tire se od kan­dida­tov pričaku­je tudi poz­na­van­je glavnih dejstev o avtor­je­vi dobi, nje­gov­em živl­jen­ju in delih ter še pose­bej o delu, ki je tema kolokvi­ja. Pri­poroča se upora­ba lit­er­arnoz­godovin­skih pre­gle­dov in sprem­nih besed k sloven­skim izda­jam.

Izpi­ti iz posameznih obdo­bij grške književnos­ti se opravl­ja­jo pri doc. dr. Brane­tu Sene­gačniku, iz rimske književnos­ti pa pri red. prof. dr. Marku Mar­inčiču.


Lektira


Priporočena literatura

1. B. Con­te, Zgodov­ina latinske književnos­ti: od začetkov do pad­ca rimskega cesarst­va (Ljubl­jana: Mod­ri­jan, 2010).

2. S. Said, M. Trede in A. Le Boul­luec, His­toire de la lit­ter­a­ture grecque (Pariz: PUF, 2010). Skra­jšana angleš­ka različi­ca: S. Said in M. Trede, A Short His­to­ry of Greek Lit­er­a­ture (Lon­don: Rout­ledge, 1999).

3. A. Lesky, Povi­jest grčke književnos­ti (Zagreb: Gold­en mar­ket­ing, 2001).

4. Posamezni zvez­ki iz zbirke The Cam­bridge His­to­ry of Clas­si­cal Lit­er­a­ture.


Lektira


Program Grški jezik, književnost in kultura

DRUGI LETNIK


Izbrana poglav­ja iz grške književnos­ti DD

1. Pla­ton, Apologi­ja 17a-24b2, 28b3-4a5;

2. Jane­zov evan­gelij 1–2, 4.1–42, 6, 11–13, 18–20.


TRETJI LETNIK


Zgodov­ina grškega jezi­ka

1. Herodot v izboru Chrestomath­ia Grae­ca 1 (Zagreb: Škol­s­ka knji­ga, 1980) ali Izokrat, Pan­e­gyri­cus;

2. Homer, Ili­a­da 1.1–430 in 493–530; ali 6.370–500 in 22.188–365 in 24.1–15 in 468–600 in 719–775; Odis­e­ja 1.1–365 ali 6.1–250 in 8.469–585 ali 11.1–50 in 11.152–220 in 12.201–255 in 16.154–235 in 21.80–135 in 21.388–430). Kolokvij je mogoče opravl­jati ločeno v dveh delih.


Izbrana poglav­ja iz grške književnos­ti DD

1. Ena tragedi­ja po izbiri — Evripid, Sofok­les, Ajshil;

2. izbor iz elegikov: Tir­taj 10 (West); Mim­n­erm 1, 2, 12 (West); Solon 4, 13 (West); Sap­fo (Lobel-Page, Voigt): fr. 1; fr. 16, v. 1–12, 18–20; fr. 31;fr. 34; fr. 44 v. 5–17, 30–34; fr. 47; f. 48; fr. 55; fr. 104a; fr. 105a; fr. 105b; fr. 168b; P. Koln inv. 21351, v: M. Mar­inčič, izd., Sap­fo: Pes­mi (Ljubl­jana: Logos, 2008), str. 90; Alkaj, izd. Camp­bell, v zbir­ki Loeb: fr. 34, fr. 129 v. 1–24; fr. 208 (=326 L‑P); fr. 335; fr. 338; fr. 347; Anakre­ont fr. 356/11a‑b Page; fr. 357/12 Page; fr. 358/13 Page; fr. 359/14 Page; fr. 395/50 Page; fr. 417/72 Page.


Lektira


Program Antični in humanistični študiji – grška filologija

DRUGI LETNIK


Izbrana poglav­ja iz grške književnos­ti – sem­i­nar

1. Pla­ton, Apologi­ja 17a-24b2, 28b3-4a5;

2. Jane­zov evan­gelij 1–2, 4.1–42, 6, 11–13, 18–20.


Izbrana poglav­ja iz grške književnos­ti

3. Kseno­font v obsegu Chrestomath­ia Grae­ca 1 (Zagreb: Škol­s­ka knji­ga, 1969);

4. Lisi­ja, gov­or 24, Pro­ti pri­javi oziro­ma o zavr­nitvi pod­pore.


TRETJI LETNIK


Zgodov­ina grškega jezi­ka

1. Herodot v izboru Chrestomath­ia Grae­ca 1 (Zagreb: Škol­s­ka knji­ga, 1980); ali Izokrat, Pan­e­gyri­cus;

2. Homer, Ili­a­da 1.1–430 in 493–530; ali 6.370–500 in 22.188–365 in 24.1–15 in 468–600 in 719–775; Odis­e­ja 1.1–365 ali 6.1–250 in 8.469–585 ali 11.1–50 in 11.152–220 in 12.201–255 in 16.154–235 in 21.80–135 in 21.388–430). Kolokvij je mogoče opravl­jati ločeno v dveh delih.


Izbrana poglav­ja iz grške književnos­ti – sem­i­nar

1. Ena tragedi­ja po izbiri — Evripid, Sofok­les, Ajshil;

2. izbor iz elegikov: Tir­taj 10 (West); Mim­n­erm 1, 2, 12 (West); Solon 4, 13 (West); Sap­fo (Lobel-Page, Voigt): fr. 1; fr. 16, v. 1–12, 18–20; fr. 31; fr. 34; fr. 44 v. 5–17, 30–34; fr. 47; f. 48; fr. 55; fr. 104a; fr. 105a; fr. 105b; fr. 168b; P. Koln inv. 21351, v: M. Mar­inčič, izd., Sap­fo: Pes­mi (Ljubl­jana: Logos, 2008), str. 90; Alkaj, izd. Camp­bell, v zbir­ki Loeb: fr. 34, fr. 129 v. 1–24; fr. 208 (=326 L‑P); fr. 335; fr. 338; fr. 347; Anakre­ont fr. 356/11a‑b Page; fr. 357/12 Page; fr. 358/13 Page; fr. 359/14 Page; fr. 395/50 Page; fr. 417/72 Page.


Izbrana poglav­ja iz grške književnos­ti

1. Plu­tarh, Živl­jen­je Mar­ka Antoni­ja, ali Epik­tet, Priročnik;

2. Lon­gos, ena knji­ga po izbiri.


Lektira


Program Latinski jezik, književnost in kultura

DRUGI LETNIK


Zgodov­ina latinskega jezi­ka 1

1. Ciceron, Cato maior (v celoti);

2. Cezar, De bel­lo Gal­li­co 1.


Izbrana poglav­ja iz latinske književnos­ti DD

1. Kat­ul v celoti, razen pes­mi 64 in 68;

2. Ciceron, In Ver­rem [II 4 (De sig­nis), 27 (60) do 52 (115)].


TRETJI LETNIK


Izbrana poglav­ja iz latinske književnos­ti DD

1. Dve knji­gi iz Vergili­jeve Enei­de ali Ovidi­je­vih Meta­mor­foz; lahko tudi kom­bini­ra­no, namesto ene knjige lahko tudi Vergilij, Ekloge;

2. rim­s­ka elegi­ja v izboru Paula Allena Miller­ja, Latin Erot­ic Ele­gy: An Anthol­o­gy and Read­er (Lon­don: Rout­ledge, 2002).


Zgodov­ina latinskega jezi­ka 2

1. Salustij, Bel­lum Iugurthinum 1–44, 55–65, 80–101;

2. Salustij, Bel­lum Catili­nae 1–5 in 49–61.


 Lektira


Program Antični in humanistični študiji – latinska filologija

DRUGI LETNIK


Zgodov­ina latinskega jezi­ka 1

1. Ciceron, Cato maior (v celoti);

2. Cezar, De bel­lo Gal­li­co 1.


Izbrana poglav­ja iz latinske književnos­ti — sem­i­nar

1. Kat­ul v celoti, razen pes­mi 64 in 68;

2. Ciceron, In Ver­rem [II 4 (De sig­nis), 27 (60) do 52 (115)].


Izbrana poglav­ja iz latinske književnos­ti

1. Teren­cij, komedi­ja po izbiri;

2. Ciceron, Som­ni­um Sci­p­i­o­nis.


TRETJI LETNIK


Izbrana poglav­ja iz latinske književnos­ti – sem­i­nar

1. Dve knji­gi iz Vergili­jeve Enei­de ali Ovidi­je­vih Meta­mor­foz; lahko tudi kom­bini­ra­no, namesto ene knjige lahko tudi Vergilij, Ekloge;

2. rim­s­ka elegi­ja v izboru Paula Allena Miller­ja, Latin Erot­ic Ele­gy: An Anthol­o­gy and Read­er (Lon­don: Rout­ledge, 2002).


Zgodov­ina latinskega jezi­ka 2

1. Salustij, Bel­lum Iugurthinum 1–44, 55–65, 80–101;

2. Salustij, Bel­lum Catili­nae 1–5 in 49–61.


Izbrana poglav­ja iz latinske književnos­ti: dve besedili po izbiri

Avguštin, Con­fes­siones 1.1,9,13,14; 3.1–6; 5.6–8, 13–14; 7.20–21; 8.11–12; 9.10–12;

Tac­it, izbor Milana Grošl­ja, Anali 1.1–15; 16; Ger­ma­nia, odlom­ki v čitan­ki;

Sene­ka, De vita bea­ta;

Lukre­cij 1.1–264, 3.1–93, 4.1073–1120, 6.1138–1229.


Lektira


Izpraševalci na prvi stopnji

red. prof. dr. Marko Mar­inčič – Vergilij, rim­s­ka elegi­ja, Lon­gos, Ovidij, Teren­cij;

doc. dr. David Movrin – Cezar, Kat­ul;

izr. prof. dr. Jerne­ja Kavčič – Herodot, Homer, Plu­tarh, Epik­tet;

doc. dr. Matej Hriberšek – Pla­ton, Tac­it;

doc. dr. Brane Sene­gačnik – Lisi­ja, Evripid, Sofok­les, Jane­zov evan­gelij, Kseno­font, izbor iz elegikov, Sene­ka, Lukre­cij, Avguštin, Izokrat;

doc. dr. Son­ja Weiss – Ciceron (In Ver­rem, Cato Maior, Som­ni­um Sci­p­i­o­nis, In Catili­nam), Salustij.


DRUGA STOPNJA


 Tesoro_letterario_di_Ercolano_p27 


Program Latinski jezik, književnost in kultura ter program Antični in humanistični študiji – latinska filologija

Na pedagoš­ki smeri pro­gra­ma Latin­s­ki jezik, književnost in kul­tura se kolokvi­ji opravl­ja­jo v sklopu didak­tike (po dva kolokvi­ja v prvem in drugem let­niku), na nepedagoš­ki smeri iste­ga pro­gra­ma in na pro­gra­mu Antični in human­is­tični študi­ji, latin­s­ka filologi­ja pa v sklopu razisko­val­ne­ga sem­i­nar­ja (štir­je kolokvi­ji v prvem let­niku).

1. a) nepedagoš­ki pro­gram: Lukan, Pharsalia 2, ali Ter­tuli­jan, De spec­ta­c­ulis; b) pedagoš­ki pro­gram: Lukan, Pharsalia 2, ali Ter­tuli­jan, De spec­ta­c­ulis, ali Plavt, ena komedi­ja;

2. Horacij, Carmi­na 1.1,3,4,6,9,11,13,14,17,20,22,31,37; 2.3,7,10,13,14,16,20; 3.3,4,9,26,30; 4.7; izbor iz satir ali izbor iz pisem v obsegu izda­je Milana Grošl­ja in Erike Mihevc; De arte poet­i­ca v obsegu izda­je Milana Grošl­ja in Erike Mihevc;

3. Petron­ij, Tri­mal­hiono­va poje­d­i­na, ali Apulej, Amor in Psi­ha;

4. Livij, dve knji­gi, ali Tac­it, Annales 4 in His­to­ri­ae 1; lahko tudi kom­bini­ra­no.


Lektira


Program Antični in humanistični študiji – grška filologija ter program Grški jezik, književnost in kultura

Na pedagoš­ki smeri pro­gra­ma Grš­ki jezik, književnost in kul­tura se kolokvi­ji opravl­ja­jo v sklopu didak­tike (po dva kolokvi­ja v prvem in drugem let­niku), na nepedagoš­ki smeri iste­ga pro­gra­ma in na pro­gra­mu Antični in human­is­tični študi­ji, grš­ka filologi­ja pa v sklopu razisko­val­ne­ga sem­i­nar­ja (štir­je kolokvi­ji v prvem let­niku).

1. Aristo­fan, ena komedi­ja po izbiri — Žabe, Obla­ki, Ptiči;

2. Tuki­did 1.1–10; 20–24; 2.34–46; 3.82; 5.104–105;

3. Aris­to­tel, Poet­i­ka;

4. Pin­dar, Ol. 10, Pyth. 8, Nem. 1, Isthm. 2.


Lektira


Izpraševalci na drugi stopnji

red. prof. dr. Marko Mar­inčič – Lukan, Horacij, Morus, Ter­tuli­jan, Petrar­ca;

izr. prof. dr. Jerne­ja Kavčič – Aris­to­tel;

doc. dr. Matej Hriberšek – Livij, Tac­it;

doc. dr. Brane Sene­gačnik – Tuki­did, Pin­dar, Aristo­fan;

doc. dr. Son­ja Weiss – Petron­ij, Apulej (Amor in Psi­ha);

doc. dr. Andre­ja Inkret – Plavt.