Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

Študij v tujini

Odd­elek za klasično filologi­jo ima pogodbe za izmen­ja­vo štu­den­tov in pro­fe­sor­jev trenut­no sklen­jene z Uni­ver­zo na Duna­ju (6 mese­cev na leto), z Masaryko­vo uni­ver­zo v Brnu (18 mese­cev na leto), s Karlo­vo uni­ver­zo v Pra­gi (15 mese­cev na leto), z Aris­totelo­vo uni­ver­zo v Sol­unu (15 mese­cev na leto), z Uni­ver­zo v Ate­nah (15 mese­cev na leto), z Uni­ver­zo v Zagre­bu (10 mese­cev na leto), z Uni­ver­zo v Fog­gii (5 mese­cev na leto) ter z Uni­ver­zo v Milanu (10 mese­cev na leto). Vse v zvezi s študi­jski­mi izmen­java­mi ure­ja med­nar­o­d­na pis­ar­na Filo­zofske fakul­tete, ki je za svo­je dosežke pre­jela priz­nan­je Uni­verze v Ljubl­jani, pose­bej za delo v štu­den­ti v okviru pro­gra­ma Eras­mus pa tudi priz­nan­je CMEPIUS.

Erasmus+

Eras­mus+ je nov pro­gram, ki pod­pi­ra aktivnos­ti na področju izo­braže­van­ja, uspos­abl­jan­ja, mladih in špor­ta ter evrop­sko sode­lo­van­je na področju vseh oblik for­mal­ne­ga izo­braže­van­ja. Pro­gram spod­bu­ja indi­vid­u­al­no mobil­nost štu­den­tov ter učne­ga ose­b­ja, pro­jek­te inten­zivnih pro­gramov (poletne in zimske šole), večs­transke pro­jek­te in mreže.

V okviru pro­gra­ma Eras­mus+ lahko vsak štu­dent del red­nih študi­jskih obveznos­ti pri vpisanem pro­gra­mu namesto na domači insti­tu­ci­ji opravi na part­ner­s­ki insti­tu­ci­ji v eni od sodelu­jočih držav; sem sodi tudi pripra­va diplom­skih, mag­istrskih ali dok­torskih nalog. Opravl­jene obveznos­ti v tuji­ni se nato priz­na­jo na domači uni­verzi. V okviru svo­je­ga študi­ja ali v obdob­ju 12 mese­cev po diplo­mi lahko štu­dent opravi tudi prak­tično uspos­abl­jan­je v pod­jetju ali podob­ni orga­ni­zaci­ji v eni izmed držav, ki sodelu­je­jo v pro­gra­mu Eras­mus+. Študi­js­ka izmen­ja­va in prak­tično uspos­abl­jan­je s tem omogoča­ta spoz­na­van­je štu­dentskega in delovne­ga živl­jen­ja v tuji­ni, oseb­nos­t­no rast, večjo zaposljivost, pre­poz­navnost, nove izkušn­je in veliko novih stikov. Eras­mus+ pri tem ponu­ja opravl­jan­je red­nih študi­jskih obveznos­ti na part­ner­s­ki insti­tu­ci­ji; opravl­jan­je prakse v pod­jetju v tuji­ni; plačano šol­ni­no v tuji­ni; priz­nane obveznos­ti, opravl­jene v tuji­ni; ter finančno pomoč.

Mednarodna dejavnost univerze

Uni­verza v Ljubl­jani kot celota sodelu­je z več kot 30 visokošol­ski­mi insti­tu­ci­ja­mi na področju Južne in Vzhodne Evrope in na pod­la­gi drugih dvos­tran­skih spo­razu­mov z več kot sto­ti­mi insti­tu­ci­ja­mi v tuji­ni. Med­nar­o­d­no sode­lo­van­je pote­ka zlasti v okviru pro­gra­ma Eras­mus+, kjer član­ice izmen­ju­je­jo štu­dente in zapos­lene z več kot 1400 člani­ca­mi uni­verz v Evropi. To so najprej izmen­jave v pro­gra­mu Eras­mus+ s pro­gram­ski­mi in part­ner­ski­mi država­mi, nato pa CEEPUS (Cen­tral Euro­pean Exchange Pro­gram) in izmen­jave na pod­la­gi bilat­er­al­nih spo­razu­mov in indi­vid­u­alne izmen­jave. K povečan­ju števila izmen­janih štu­den­tov prispe­va tudi vključenost v izmen­jave z namenom prak­tične­ga uspos­abl­jan­ja in udelež­ba štu­den­tov na polet­nih šolah. Poleg tega se vse bolj uvel­javl­ja orga­ni­zaci­ja inten­zivnih pro­gramov in razvoj skup­nih med­nar­o­d­nih pred­met­nikov.

Uni­verza se dejavno vključu­je v med­nar­o­d­na združen­ja, kot je den­i­mo Utrecht­s­ka mreža (UN), ki je tes­no povezana s kon­zor­ci­jem uni­verz MAUI/univerze v ZDA in kon­zor­ci­jem uni­verz AEN/univerze v Avs­tral­i­ji. Aktiv­na je tudi v združen­ju uni­verz UNICA (združen­je uni­verz glavnih mest). Od leta 2003 je Uni­verza polno­prav­na član­i­ca EUA, Evropskega združen­ja uni­verz, ki obrav­na­va zadeve povezane z visokim šol­stvom in razisko­val­no poli­tiko. V istem letu se je UL vključi­la tudi v združen­je EUCEN (Uni­ver­si­ty Con­tin­u­ing Edu­ca­tion Net­work), ki obrav­na­va teme, ki so povezane z vseživl­jen­jskim učen­jem. Je član­i­ca CEI (Cen­tral Euro­pean Ini­tia­tive). V letu 2011 se je pridruži­la mreži uni­verz IRUN in 2012 združen­ju uni­verz EU2S2.

Štipendije in vabila

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendi­je


Pro­gra­mi Eras­mus+ za štu­dente Uni­verze v Ljubl­jani


Sloven­s­ki štipendi­js­ki sklad EGP in NFM


Priložnos­ti za študij v tuji­ni, ki so odprte štu­den­tom Uni­verze v Ljubl­jani


Sve­tov­na mreža Uni­verze v Ljubl­jani


Kon­tak­ti uni­verzitet­nih služb za izmen­jave


Mednarodno sodelovanje

 

 

Razpis štipendij Onas­sisove fun­daci­je

Razpis (v anglešči­ni)
Več infor­ma­cij.


Štipendi­je fran­coske vlade


Mednarodno sodelovanje