Oglasna deska

Deska
Predstavitev aktivnosti in možnosti izmenjav za študente v okviru Venice International University (VIU)
V sre­do, 16. 9. 2020 ob 10.00 uri, vabljeni na splet­no pred­stavitev aktivnos­ti in možnos­ti izmen­jav za štu­dente v okviru Venice Inter­na­tion­al Uni­ver­si­ty (VIU). Infor­ma­ci­ja je objavl­je­na tudi na splet­ni strani www.uni-lj.si/studij/partnerji/viu.

Razpis Erasmus+ praktično usposabljanje za leto 2020/2021

Objavl­jen je javni razpis za zbi­ran­je kan­dida­tov za mobil­nost štu­den­tov z namenom prak­tične­ga uspos­abl­jan­ja v okviru pro­gra­ma ERASMUS+ v študi­jskem letu 2020/2021.

Uprav­ičeno obdob­je finan­ciran­ja je 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

 

Navodi­la za pri­ja­vo na Eras­mus+ prak­tično uspos­abl­jan­je za leto 2020/2021

Za pri­ja­vo na razpis za Eras­mus+ prak­tično uspos­abl­jan­je za leto 2020/2021 morate izpol­ni­ti pri­javni­co preko VISa ter naloži­ti spo­daj naštete doku­mente Ob pri­javi še ni potreb­no navesti, kje boste prak­so opravl­jali.

Rok za odd­a­jo popolne pri­jave preko VISa je  5. 11. 2020.

Natis­njene vloge za prak­so s priloga­mi ni potreb­no posre­dovati odd­elčni koor­di­na­tori­ci oz. koor­di­na­tor­ju.

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo odd­ane po pretečen­em roku, se ne bodo upošte­vale.

 

Pogo­ji za kan­didi­ran­je za pri­javitel­je

Na razpis se lahko pri­javi štu­dent UL, ki ima v celot­nem času prak­tične­ga uspos­abl­jan­ja v tuji­ni aktiv­en sta­tus štu­den­ta na matični člani­ci UL z izje­mo diplo­man­tov, ki se pri­jav­i­jo v zad­njem let­niku študi­ja (ko še ima­jo aktiv­en sta­tus štu­den­ta) in oprav­i­jo prak­tično uspos­abl­jan­je po končanem študi­ju, ven­dar ne kas­ne­je kot v enem letu po diplo­mi oz. do zaključ­ka uprav­ičene­ga obdob­ja, ki je 31. 12. 2021.

Na razpis se ne more­jo pri­jav­i­ti štu­den­ti, ki ima­jo nepo­rav­nane finančne obveznos­ti iz naslo­va pro­gra­ma VŽU Eras­mus ali Eras­mus+.

Obdob­je prak­tične­ga uspos­abl­jan­ja je ome­jeno od naj­manj 2 do največ 12 mese­cev na vsa­ki stop­n­ji študi­ja. To je na dodiplomskem, mag­istrskem in dok­torskem študi­ju. Na uspos­abl­jan­je gre lahko štu­dent že v prvem let­niku.

Štu­den­ti, ki so do leta 2019/20 del študi­jskih obveznos­ti oprav­ili v tuji­ni v okviru pro­gra­ma VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Eras­mus Mundus in ERASMUS+ med­nar­o­d­na kred­it­na mobil­nost, ven­dar ne celih 12 mese­cev, se lahko pri­jav­i­jo na ta razpis. Skup­ni seštevek že opravl­jene­ga študi­ja in prak­tične­ga uspos­abl­jan­ja ter zaprošene­ga, ne sme pre­segati 12 mese­cev na posamezno stop­n­jo študi­ja z izje­mo enovi­tih pro­gramov, kjer študi­js­ka mobil­nost in prak­tično uspos­abl­jan­je sku­paj lahko tra­ja­jo 24 mese­cev.


Naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za letni semester 2020/2021
Naknad­ni razpis za študi­jsko izmen­ja­vo Eras­mus+ 2020/2021Za pri­ja­vo na naknad­ni razpis za Eras­mus+ študi­jsko izmen­ja­vo za leto 2020/2021 morate izpol­ni­ti pri­javni­co preko VISa ter naloži­ti spo­daj naštete doku­mente, ki jih najkas­ne­je do 2. 10. 2020 posre­du­jete odd­elčni koor­di­na­tori­ci ali koor­di­na­tor­ju (sve­tu­je­mo posre­dovan­je po e‑pošti).Pri­ja­va je mož­na izključno za let­ni semes­ter 2020/2021.
 • pri­javni­ca (izpol­nje­na v VISu in natis­nje­na)
 • dokazi­lo o povprečni oceni – se samod­e­jno izpiše na pri­javni­co. V kolikor štu­dent na trenut­no vpisani stop­n­ji študi­ja še ni oprav­il izpi­tov ali vaj, pred­loži potrdi­lo o opravl­jenih izpi­tih na pred­hod­no opravl­jeni stop­n­ji študi­ja,
 • moti­vaci­jsko pis­mo na naj­manj eni in največ dveh straneh.

Pri­jave so možne v okviru nezasedenih mest. Sez­nam je objavl­jen na splet­ni strani: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Erasmus/Studij

Pri­jave preko drugih odd­elkov niso mogoče.

Nepopolne vloge ter vloge, ki bodo odd­ane po pretečen­em roku, se ne bodo upošte­vale.

*Mer­i­la za uprav­ičenost izvedbe mobil­nos­ti v Veli­ki Bri­tani­ji se lahko v času tra­jan­ja razpisa zara­di izstopa VB iz EU spre­meni­jo.

** Pre­verite spletne strani odd­elkov za morebitne dodatne pogo­je.

 

Na razpis se lahko pri­javi štu­dent UL pod nasled­nji­mi pogo­ji:

 • da ima v celot­nem času študi­ja v tuji­ni aktiv­en sta­tus štu­den­ta na matični člani­ci UL,
 • da je v času izmen­jave vpisan naj­manj v dru­gi let­nik dodiplomskega študi­ja,
 • na razpis se ne more­jo pri­jav­i­ti štu­den­ti, ki ima­jo nepo­rav­nane finančne obveznos­ti iz naslo­va pro­gra­ma VŽU Eras­mus ali Eras­mus+.

 

Obdob­je študi­ja v tuji­ni je ome­jeno od naj­manj 3 do največ 12 mese­cev na vsa­ki stop­n­ji študi­ja (določeno z bilat­er­al­no pogod­bo). To je na dodiplomskem, mag­istrskem in dok­torskem študi­ju. Na študij gre štu­dent lahko od vključno druge­ga let­ni­ka 1. stop­n­je dal­je.

Štu­den­ti, ki so do leta 2020/2021 del študi­jskih obveznos­ti oprav­ili v tuji­ni v okviru pro­gra­ma VŽU ERASMUS oz. ERASMUS+, Eras­mus Mundus in ERASMUS+ med­nar­o­d­na kred­it­na mobil­nost, ven­dar ne celih 12 mese­cev, se lahko pri­jav­i­jo na ta razpis.

Skup­ni seštevek že opravl­jene­ga študi­ja in prak­tične­ga uspos­abl­jan­ja ter zaprošene­ga, ne sme pre­segati 12 mese­cev na posamezno stop­n­jo študi­ja z izje­mo enovi­tih pro­gramov, kjer študi­js­ka mobil­nost in prak­tično uspos­abl­jan­je sku­paj lahko tra­ja­jo 24 mese­cev.


Štipendije Nemške službe za akademsko izmenjavo DAAD 2021/22
Vas zan­i­ma študij v Nemči­ji? Nemš­ka služ­ba za akadem­sko izmen­ja­vo (DAAD) tudi v letošn­jem študi­jskem letu ponu­ja različne štipendi­je za diplo­mante, razisko­valne štipendi­je za dok­torande, post­dok­torande in mlade znanstvenike, štipendi­je za delov­na bivan­ja za visokošolske učitel­je ter visokošolske poletne teča­je za tuje štu­dente in diplo­mante v Nemči­ji. Podrob­ne infor­ma­ci­je o posameznih štipendi­jah DAAD so na voljo na splet­ni strani www.funding-guide.de . Vprašan­ja v zvezi s štipendi­ja­mi lahko naslovite tudi na Nemško vele­poslaništ­vo v Ljubl­jani, kul­turni odd­elek (E‑naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).Razpis

Pomembno obvestilo za uporabnike Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani (DiKUL)

S 1. 8. 2020 se bo iskan­je po DiKUL‑u pre­nes­lo s trenut­ne­ga iskalni­ka EBSCO Dis­cov­ery Ser­vice na iskalnik Sum­mon v sis­te­mu COBISS.

Za čim lažji pre­hod v novo iskalno okol­je ste vabljeni, da se v torek, 21. 7. 2020, ob 10.00 udeležite pred­stavitve preko videokon­fer­ence Zoom. Vnapre­jšn­ja pri­ja­va na dogodek ni potreb­na. Poveza­va na videokon­fer­en­co bo 30 min pred pred­stavitvi­jo objavl­je­na na splet­ni strani DiKUL. Pred­stavitev bo pos­ne­ta, poveza­va do pos­net­ka bo naknad­no objavl­je­na.


Knjižnica

Pomoč pri pisanju seminarskih nalog in zaključnih del

Če potre­bu­jete pomoč pri iskan­ju lit­er­a­ture za sem­i­narsko nal­o­go ali zaključno delo, vam Nar­o­d­na in uni­verzitet­na knjižni­ca ponu­ja sve­to­van­je na dal­ja­vo. Sve­to­van­je je popol­no­ma brez­plačno in pote­ka indi­vid­u­al­no. Pri­javite se prek splet­ne­ga obraz­ca.


Nove pridobitve OHK

Kon­zor­cij COSEC je v sode­lo­van­ju z NUK, Filo­zof­sko fakul­te­to, Teološko fakul­te­to, Pravno fakul­te­to in ŠSFF pri­do­bil tra­jni dostop do novih zbirk založni­ka Brill:

 • New Pauly Online je encik­lo­pe­dični akadem­s­ki infor­ma­ci­js­ki vir, ki se ukvar­ja z obdob­jem stare­ga veka. Dopol­nju­je­ta ga dve dodat­ni zbir­ki:
  • New Pauly Sup­ple­ments Online I (Chronolo­gies of the Ancient World; Dic­tio­nary of Greek and Latin Authors and Texts; His­tor­i­cal Atlas of the Ancient World; The Recep­tion of Myth and Mythol­o­gy; The Recep­tion of Clas­si­cal Lit­er­a­ture; The His­to­ry of Clas­si­cal Schol­ar­ship)
  • New Pauly Sup­ple­ments Online II (Fig­ures of Antiq­ui­ty and their Recep­tion in Art, Lit­er­a­ture and Music; The Recep­tion of Antiq­ui­ty in Renais­sance Human­ism; The Ear­ly Mediter­ranean World, 1200 — 600 BC; His­to­ry and Cul­ture of Byzan­tium; Byzanz)
  • Brill’s Ency­clopae­dia of the Neo-Latin World Online je ref­er­enčni vir, ki sle­di zgodovi­ni in široke­mu kul­turne­mu vplivu novoveške lat­inščine, ki izvi­ra iz ital­i­janske rene­sanse in tra­ja vse do mod­erne dobe.
  • The Ency­clo­pe­dia of Slav­ic Lan­guages and Lin­guis­tics Online ponu­ja celovit pre­gled in študi­je slo­van­skih jezikov.

Dostop je omogočen iz lokacij Uni­verze v Ljubl­jani, CTK in NUK. Odd­al­jeni dostop je omogočen za štu­dente in ose­b­je Uni­verze v Ljubl­jani, ki so člani knjižnic Uni­verze v Ljubl­jani in CTK, ter za vse člane NUK.


Razpis za tutorje in tutorke 2020/21

Zara­di COVID-19 letos infor­ma­tivni dan Tutorst­va žal ne bo potekal v živo, kot je bila to nava­da v pretek­lih letih. A nič za to! Študij teče dal­je in tudi pri­hod­nje leto bomo na naši Filo­zof­s­ki fakul­teti pričakali novo gen­eraci­jo bruck in brucev. Ti bodo vstopili v zan­je nov svet, poln izzivov in preprek. Prav ti si tista oziro­ma tisti, ki novi gen­eraci­ji štu­den­tk in štu­den­tov lahko poma­gaš pri premago­v­an­ju ovir ob vstopu v akadem­sko skup­nost.

Se še spom­niš zmede ob pogle­du na urnik pre­da­vanj, zmede ob pogle­du na sez­nam študi­jske lit­er­a­ture? Ali pa izgubljene­ga tavan­ja po pros­torih Filo­zofske fakul­tete, ne vedoč, kje se skri­va pre­daval­ni­ca, ki jo tako zavze­to iščeš? Se je tudi v tvo­ji glavi pojav­i­lo vprašan­je, kaj je raz­li­ka med kolokvi­jem in izpit­om? In kaj je že tista vpis­na števil­ka, o kateri vsi pre­da­vatelji neprestano gov­orijo?

Če se pri­hod­nje leto odločiš posta­ti tutor­ka oziro­ma tutor, boš lahko v pomoč pri odgo­var­jan­ju na vsa ta in še mno­ga dru­ga vprašan­ja, ki ti jih bodo zas­tavl­jali novi brucke in bru­ci. Seve­da pa posta­ti član tutorske ekipe ne pomeni le neprestane­ga odgo­var­jan­ja na vprašan­ja mla­jših kolegic in kole­gov. Če se pri­hod­nje leto odločiš posta­ti del te velike ekipe, boš spoz­nala oziro­ma spoz­nal tudi delo­van­je celot­ne­ga sis­tema Filo­zofske fakul­tete. Odprla se ti bodo vra­ta v morebitne druge oblike štu­dentskega orga­niziran­ja (društ­va, štu­dents­ki svet, sen­at …) in v različne organe fakul­tete. O vsem tem bomo gov­o­rili tudi na delovno-moti­vaci­jskem vikendu tutorst­va, ki bo v Por­torožu med 18. in 20. sep­tem­brom 2020.

V imenu Komisi­je za tutorst­vo te zato vabim, da se pri­jav­iš na razpis za nove tutorke in tutor­je v študi­jskem letu 2020/2021. Ta bo odprt od 22. 4. 2020 do 3. 7. 2020. Lahko se priključiš uva­jal­ne­mu tutorstvu, tutorstvu za štu­dente s poseb­n­im sta­tu­som in tutorstvu za tuje štu­dente.

V primeru dodat­nih vprašanj piši na naslov fftutorstvo@gmail.com.

Sku­paj lahko premag­amo številne ovire, če se le odloči­mo poma­gati drug druge­mu!


Štipendije Grške vlade za udeležbo na tečajih in seminarjih o novogrškem jeziku in kulturi v Grčiji

Odprt je poziv za pri­jave za štipendi­ran­je teča­jev in sem­i­nar­jev o novo­grškem jeziku in kul­turi v Grči­ji. Poziv in pri­javni­co najdete na spod­njih povezavah.

Poziv

Pri­javni­ca


Seznam obvezne lektire 2019/2020

Sez­nam obvezne lek­tire za študi­jsko leto 2018/19 najdete na nasled­njih povezavah: prva stop­n­ja in dru­ga stop­n­ja. Poleg kolokvi­jev, ki so delne obveznos­ti pri neka­ter­ih izpi­tih, mora­jo štu­den­ti do kon­ca 3. let­ni­ka oprav­i­ti tudi pre­gled­ni izpit iz celotne rimske oziro­ma grške književnos­ti, ki ga je mogoče opravl­jati v štir­ih delih:

- Grš­ka književnost: 1) arhaično obdob­je (do perz­i­jskih vojn), 2) klasično obdob­je, 3) hel­enizem (od smr­ti Alek­san­dra Velikega do 31 pr. Kr.), 4) grš­ka književnost v rimskem cesarstvu (od leta 31 pr. Kr. naprej).

- Rim­s­ka književnost: 1) zgod­n­ja in sred­n­ja repub­li­ka (do Sule); 2) poz­na repub­li­ka (od Sule do Ciceronove smr­ti); 3) avguste­jsko obdob­je (od Ciceronove smr­ti do vključno Ovidi­ja); 4) obdob­je cesarst­va od Avgus­tove smr­ti do Kasiodor­ja.

Pri­poročlji­vo je, da štu­den­ti to izpit­no obveznost poveže­jo z izpit­om in izbrane­ga poglav­ja latinske ali grške književnos­ti, ki pokri­va večji del ene­ga od štir­ih obdo­bij. Natančne­jša navodi­la in pri­poročeno lit­er­aturo najdete na zgorn­ji poveza­vi.


Obvestilo glede izbirnih predmetov na drugi stopnji
Štu­den­ti druge stop­n­je izje­mo­ma lahko izbi­ra­jo tudi zunan­je izbirne pred­mete iz ponudbe pred­me­tov prvostopen­jskih študi­jskih pro­gramov, ven­dar le na pod­la­gi soglas­ja odd­el­ka, pod pogo­jem, da tega pred­meta na prvi stop­n­ji še niso oprav­ili. Sez­nam izbirnih pred­me­tov prve stop­n­je in nji­hove vse­bine so objavl­jeni na splet­ni strani FF. Več infor­ma­cij o postop­ku najdete tu.

Pojasnilo k izboru lektire

Izbor lek­tire pri posameznem pred­me­tu se ne nanaša na leto vpisa pred­meta, ampak na izbor tekoče­ga študi­jskega leta. Če v letu, ko je imel štu­dent pred­met vpisan, lek­tire ni oprav­il, jo mora opravl­jati po izboru tekoče­ga leta, in ne po izboru, ki je vel­jal ob vpisu pred­meta. V izogib dodat­ne­mu opravl­jan­ju kolokvi­jev naj  štu­dent pred opravl­jan­jem natančno pre­gle­da izbor lek­tire za tekoče leto.


 

052 Roman_Pantheon_-_dome_by_night