Piškoti

Piškoti
Politika glede piškotov

Piškoti so besedilne datoteke, ki vse­bu­je­jo majhne količine infor­ma­cij. Uporabl­ja jih veči­na kom­plek­sne­jših splet­nih strani. Splet­na stran takšno datoteko ob obisku shrani na obisko­valče­vo napra­vo. Ta nato piškot ob vsakem nasled­njem obisku pošl­je nazaj na izvorno stran ali na dru­go splet­no stran, ki ta piškot pre­poz­na. Piškoti so korist­ni, saj splet­ni strani omogoči­jo pre­poz­nati konkret­no napra­vo, pri delo­van­ju strani pa ima­jo različne vloge. Med nji­mi so shran­je­van­je podatkov o stan­ju posamezne strani, den­i­mo izbi­ra jezi­ka, pa pomoč pri zbi­ran­ju podatkov o navadah splet­nih uporab­nikov, den­i­mo število obiskov, uporab­niku zan­imi­va vse­bi­na itd. S piškoti skušamo izboljšati vašo uporab­niško izkušn­jo in ocen­i­ti, kako učinkovi­to je splet­na stran zas­no­vana.

Nobe­den od piško­tov, ki jih uporabl­jamo na tej splet­ni strani, ne zbi­ra podatkov, s kater­i­mi bi vas bilo mogoče oseb­no pre­poz­nati.

Upošte­va­jte, da se z nadaljn­jo uporabo te spletne strani z našo rabo piško­tov strin­jate.

Odd­elek za klasično filologi­jo na svo­jih splet­nih straneh uporabl­ja pro­gram­sko opre­mo Google Ana­lyt­ics. To je splet­no-anal­i­tič­na storitev pod­jet­ja Google, ki piškote uporabl­ja za ocen­je­van­je obiska spletne strani in za s tem povezano anal­i­zo – za štet­je obisko­val­cev, iden­ti­fikaci­jo brskalnikov in ključnih besed, ki vodi­jo na mesto, ter prob­le­mov pri nav­i­gaci­ji. Podat­ki, pri­dobljeni s piškoti, so anon­imni in se ne povezu­je­jo z oseb­n­i­mi podat­ki. Uporabl­ja­jo se izključno za potrebe odd­el­ka in jih ne posre­du­je­mo tretjim ose­bam.

Vrste piško­tov, ki jih uporabl­jamo, so cookie_notice_accepted (obvesti­lo o piškotih), _ga, _gat in _gid (orod­je Google Ana­lyt­ics za pre­gled sta­tis­tike splet­ne­ga mes­ta) ter wordfence_verifiedHuman (orod­je za zašči­to pred zlorabo spletne strani). Nji­hov čas tra­jan­ja sega od desetih min­ut do dveh let.

Izjava o varovanju zasebnosti in uporaba piškotov na naši spletni strani

Piško­tov nikakor ne bomo uporabl­jali za zbi­ran­je oseb­no določljivih podatkov. Pri prvem obisku spletne strani vas z obvestilom sez­nan­i­mo z uporabo piško­tov in z možnos­tjo izk­lopa.

Izklop piškotov za vse spletne strani

Veči­na brskalnikov omogoča, da spre­jmete ali zavr­nete vse piškote, da spre­jmete ali zavr­nete le določene vrste piško­tov ali si nas­tavite opo­zo­ri­lo, da stran želi shran­i­ti piškot na vaš raču­nal­nik ali tele­fon. Izbrišete lahko tudi piškote, ki jih je brskalnik že shranil na vaši napravi, ali jih bloki­rate pri shran­je­van­ju te infor­ma­ci­je. To je običa­jno pri brskalniku mogoče najti v »Možnos­tih meni­ja« v razdelku »Zaseb­nost«. Navodi­la boste v svo­jem brskalniku našli v meni­ju »Pomoč«, lahko pa obiščete tudi stran www.allaboutcookies.org, ki postopek nazorno razloži. Če boste piškote v celoti izk­lop­ili, mor­da kat­era izmed funkcional­nos­ti na splet­ni strani ne bo delo­vala enako učinkovi­to. Več o piškotih si lahko v slovenšči­ni pre­berete tudi v smer­nic­ah infor­ma­ci­jskega pooblaščen­ca. In če imate radi oko­rno napravl­jene risanke, si lahko ogle­date tole.

To infor­ma­ci­jo vam posre­du­je­mo zara­di zavezanos­ti zakon­oda­ji na področju oza­veščan­ja o upora­bi piško­tov, tako da boste razumeli, kaj in kateri so piškoti, ki jih uporabl­jamo, in zakaj jih uporabl­jamo. Upravl­jalec piško­tov je Odd­elek za klasično filologi­jo FF UL.

Vprašanja in pritožbe

Če imate vprašan­je ali pri­tožbo v zvezi z našo poli­tiko glede piško­tov ali vas zan­i­ma, kako uporabl­jamo oseb­ne podatke, ki jih imamo o vas, vas vabi­mo, da se ogl­a­site v tajništvu.