Razlike med programi na prvi stopnji

Krat­ka pon­a­zoritev raz­lik med prvostopen­jski­mi pro­gra­mi na Odd­elku za klasično filologi­jo — med dvo­pred­met­nim pro­gramom Latin­s­ki jezik, književnost in kul­tura, dvo­pred­met­nim pro­gramom Grš­ki jezik, književnost in kul­tura ter samosto­jn­im eno­pred­met­nim pro­gramom Antični in human­is­tični študi­ji.

Kliknite za podrob­no pred­stavitev raz­lik

Interdisciplinarni doktorski študijski program

Dok­tors­ki študij latinskega in grškega jezi­ka, književnos­ti in kul­ture je vključen v skup­ni dok­tors­ki pro­gram Human­is­ti­ka in druž­boslov­je (smeri Jezikoslov­je in Lit­er­arne vede). Man­jši del pro­gra­ma je orga­niziran in povezu­je vse štu­dente vsake od smeri, večji pa temelji na samosto­jnem razisko­val­nem delu in indi­vid­u­al­nih konzultaci­jah z men­tor­jem in drugi­mi sodelav­ci s sloven­skih in tujih uni­verz.

Kliknite za podrob­no pred­stavitev pro­gra­ma

Latinski jezik, književnost in kultura (dvopredmetni magistrski pedagoški)

Poglobljeno znan­je lat­inščine ter poz­na­van­je latinske književnos­ti in kul­ture stare­ga, sred­nje­ga in nove­ga veka, poglobljeno razumevan­je jezikovnih struk­tur in kul­turnoz­godovin­skih kon­tek­stov; usposobljenost za pouče­van­je latinskega jezi­ka,  književnos­ti in kul­ture na različnih ravneh izo­braže­van­ja.

Kliknite za podrob­no pred­stavitev pro­gra­ma

(več …)

Latinski jezik, književnost in kultura (dvopredmetni magistrski)

Poglobljeno znan­je lat­inščine ter poz­na­van­je latinske književnos­ti in kul­ture stare­ga, sred­nje­ga in nove­ga veka, poglobljeno razumevan­je jezikovnih struk­tur in kul­turnoz­godovin­skih kon­tek­stov; usposobljenost za bran­je, pre­va­jan­je in inter­pretaci­jo najza­htevne­jših besedil, za razisko­van­je in pop­u­lar­izaci­jo latinske kul­ture vseh obdo­bij.

Kliknite za podrob­no pred­stavitev pro­gra­ma

(več …)

Grški jezik, književnost in kultura (dvopredmetni magistrski pedagoški)

Poglobljeno znan­je jezi­ka ter poz­na­van­je grške književnos­ti in kul­ture klasične­ga (smer staro­grš­ki jezik) ali nove­jše­ga obdob­ja (smer novo­grš­ki jezik), poglobljeno razumevan­je jezikovnih struk­tur in kul­turnoz­godovin­skih kon­tek­stov; usposobljenost za pouče­van­je grškega jezi­ka, književnos­ti in kul­ture na različnih ravneh izo­braže­van­ja.

Kliknite za podrob­no pred­stavitev pro­gra­ma

(več …)

Grški jezik književnost in kultura (dvopredmetni magistrski)

Poglobljeno znan­je jezi­ka ter poz­na­van­je grške književnos­ti in kul­ture klasične­ga (smer staro­grš­ki jezik) ali nove­jše­ga obdob­ja (smer novo­grš­ki jezik), poglobljeno razumevan­je jezikovnih struk­tur in kul­turnoz­godovin­skih kon­tek­stov; usposobljenost za bran­je, pre­va­jan­je in inter­pretaci­jo najza­htevne­jših besedil, za razisko­van­je in pop­u­lar­izaci­jo grške kul­ture v različnih obdob­jih.

Kliknite za podrob­no pred­stavitev pro­gra­ma

(več …)

Antični in humanistični študiji (enopredmetni magistrski)

Poglobljeno znan­je ene­ga od klasičnih jezikov; širok pre­gled nad lit­er­arno in kul­turno zgodovi­no; velik delež vse­bin­sko orga­nizirane izbirnos­ti v poveza­vi s sorod­ni­mi področji (zgodov­ina, arhe­ologi­ja, umet­nos­t­na zgodov­ina, filo­zofi­ja, primer­jal­no jezikoslov­je, primer­jal­na književnost itd.). Možnost enovite­ga študi­ja stare in nove grščine (smer grš­ka filologi­ja).

Kliknite za podrob­no pred­stavitev pro­gra­ma

(več …)

Latinski jezik, književnost in kultura (prvostopenjski univerzitetni)

Temelji­to znan­je latinskega jezi­ka (bran­je besedil v izvirniku), poz­na­van­je latinske književnos­ti, zgodovine in kul­ture od začetkov do nove­ga veka; osnovno znan­je klasične grščine in pre­gled­no poz­na­van­je staro­grške književnos­ti; možnost nadal­je­van­ja na dru­gi stop­n­ji po dvo­pred­met­nem pedagoškem pro­gra­mu, dvo­pred­met­nem nepedagoškem pro­gra­mu ali po eno­pred­met­nem pro­gra­mu Antični in human­is­tični študi­ji.

Kliknite za podrob­no pred­stavitev pro­gra­ma

(več …)

Grški jezik, književnost in kultura (prvostopenjski univerzitetni)

Temelji­to znan­je klasične grščine (bran­je besedil v izvirniku), poz­na­van­je grške književnos­ti, zgodovine in kul­ture; temeljno znan­je sodob­ne grščine in poz­na­van­je sodob­ne grške kul­ture; osnovno znan­je lat­inščine, pre­gled­no poz­na­van­je latinske književnos­ti; možnost nadal­je­van­ja na dru­gi stop­n­ji po dvo­pred­met­nem pedagoškem pro­gra­mu, po dvo­pred­met­nem nepedagoškem pro­gra­mu ali po eno­pred­met­nem pro­gra­mu Antični in human­is­tični študi­ji.

Kliknite za podrob­no pred­stavitev pro­gra­ma

(več …)

Antični in humanistični študiji (prvostopenjski univerzitetni)

Temelji­to znan­je ene­ga od dveh klasičnih jezikov glede na izbiro smeri (latin­s­ka ali grš­ka filologi­ja), osnovno znan­je druge­ga jezi­ka; temelji­to poz­na­van­je antične zgodovine ter grške in latinske književnos­ti in kul­ture v vseh obdob­jih; velik delež vse­bin­sko orga­nizirane izbirnos­ti v poveza­vi s sorod­ni­mi področji (zgodov­ina, arhe­ologi­ja, umet­nos­t­na zgodov­ina, filo­zofi­ja, primer­jal­no jezikoslov­je, primer­jal­na književnost itd.). Možnost nadal­je­van­ja na dru­gi stop­n­ji z usmer­itvi­jo v latin­sko filologi­jo, v grško filologi­jo ali v enot­ni študij stare in sodob­ne grščine; možnost pre­ho­da na druge dru­gostopen­jske pro­grame.

Kliknite za podrob­no pred­stavitev pro­gra­ma

(več …)