Antični in humanistični študiji (prvostopenjski univerzitetni)

Temelji­to znan­je ene­ga od dveh klasičnih jezikov glede na izbiro smeri (latin­s­ka ali grš­ka filologi­ja), osnovno znan­je druge­ga jezi­ka; temelji­to poz­na­van­je antične zgodovine ter grške in latinske književnos­ti in kul­ture v vseh obdob­jih; velik delež vse­bin­sko orga­nizirane izbirnos­ti v poveza­vi s sorod­ni­mi področji (zgodov­ina, arhe­ologi­ja, umet­nos­t­na zgodov­ina, filo­zofi­ja, primer­jal­no jezikoslov­je, primer­jal­na književnost itd.). Možnost nadal­je­van­ja na dru­gi stop­n­ji z usmer­itvi­jo v latin­sko filologi­jo, v grško filologi­jo ali v enot­ni študij stare in sodob­ne grščine; možnost pre­ho­da na druge dru­gostopen­jske pro­grame.

Kliknite za podrob­no pred­stavitev pro­gra­ma

Pred­stavitveni zbornik 2018/19

Pred­stavitveni zbornik 2017/18

Pred­stavitveni zbornik 2019/20

Pred­stavitveni zbornik 2020/21