Interdisciplinarni doktorski študijski program

Dok­tors­ki študij latinskega in grškega jezi­ka, književnos­ti in kul­ture je vključen v skup­ni dok­tors­ki pro­gram Human­is­ti­ka in druž­boslov­je (smeri Jezikoslov­je in Lit­er­arne vede). Man­jši del pro­gra­ma je orga­niziran in povezu­je vse štu­dente vsake od smeri, večji pa temelji na samosto­jnem razisko­val­nem delu in indi­vid­u­al­nih konzultaci­jah z men­tor­jem in drugi­mi sodelav­ci s sloven­skih in tujih uni­verz.

Kliknite za podrob­no pred­stavitev pro­gra­ma