Latinski jezik, književnost in kultura (prvostopenjski univerzitetni)

Temelji­to znan­je latinskega jezi­ka (bran­je besedil v izvirniku), poz­na­van­je latinske književnos­ti, zgodovine in kul­ture od začetkov do nove­ga veka; osnovno znan­je klasične grščine in pre­gled­no poz­na­van­je staro­grške književnos­ti; možnost nadal­je­van­ja na dru­gi stop­n­ji po dvo­pred­met­nem pedagoškem pro­gra­mu, dvo­pred­met­nem nepedagoškem pro­gra­mu ali po eno­pred­met­nem pro­gra­mu Antični in human­is­tični študi­ji.

Kliknite za podrob­no pred­stavitev pro­gra­ma

Pred­stavitveni zbornik 2018/19

Pred­stavitveni zbornik 2017/18

Pred­stavitveni zbornik 2019/20

Pred­stavitveni zbornik 2020/21