Razlike med programi na prvi stopnji

Krat­ka pon­a­zoritev raz­lik med prvostopen­jski­mi pro­gra­mi na Odd­elku za klasično filologi­jo — med dvo­pred­met­nim pro­gramom Latin­s­ki jezik, književnost in kul­tura, dvo­pred­met­nim pro­gramom Grš­ki jezik, književnost in kul­tura ter samosto­jn­im eno­pred­met­nim pro­gramom Antični in human­is­tični študi­ji.

Kliknite za podrob­no pred­stavitev raz­lik