Poletna šola klasičnih jezikov v Delfih 2017

Posted in Nerazvrščeno

Polet­na šola 2017 — Odd­elek za klasično filologi­jo FF UL in Društ­vo za antične in human­is­tične študi­je tudi letos vabi­ta na polet­no šolo v Delfih. Namen­je­na je dijakom in pro­fe­sor­jem sloven­skih in zame­jskih gim­naz­ij. Šola bo tra­jala od 24. juni­ja do 1. juli­ja 2017. Evrop­s­ki kul­turni cen­ter v Delfih, kjer se bo šola odvi­jala, sta v šest­de­setih zas­no­vala arhitek­ta Kon­stan­ti­nos Kit­sikis […]