Tanja Bolko

Pri tem študi­ju se najprej spom­n­im na odprtost in dostop­nost pro­fe­sor­jev – in na kole­gial­nost štu­den­tov.

Anja Božič

Filologi­ja je zame odpi­ran­je širokih obzorij na vseh področjih human­is­tike in hkrati sko­ra­j­da intim­na bliži­na s pred­me­tom študi­ja.

Jakob Grčman

Zara­di inten­zivne­ga dela v majh­nih skupinah in dostop­nos­ti pro­fe­sor­jev je študij odprt za indi­vid­u­alne interese, ko v sem­i­nar­ju z majh­no in predano skupino razisku­ješ tiste vidike besedi­la, ki te zan­i­ma­jo.

Julija Hoda

Nikoli me ni bilo strah iti na izpit, vedela sem, da me na dru­gi strani vrat čaka zan­imiv sogov­ornik.

Anton Jakša

Kuj me, filologi­ja, kuj! Če sem kre­men, se zaiskrim, če jek­lo, bom pel, če stek­lo – naj se zdro­bim.

Rok Kuntner

Zame je izkušn­ja pred­vsem sem­i­narsko delo s svo­jo sin­te­zo antične civ­i­lizaci­je, književnos­ti, filo­zofi­je in slovnice, ki se ob izvirniku zli­va­jo v smisel­no in slikovi­to celo­to – ko se ti preko Cezar­jeve­ga vojaškega jezi­ka in slo­ga razkri­va­jo portret avtor­ja, nje­go­va tak­ti­ka, podo­ba sve­ta, v katerem je živ­el in osva­jal, pa tudi ključ za vred­noten­je nje­gov­ih dosežkov.

Gašper Kvartič

S kole­gi je pri študi­ju in tudi pri vseh stran­skih pro­jek­tih vesel­je sode­lo­vati, iste vrste ptiči sku­paj leti­jo.

Aiša Napast

Filologi­ja mi omogoča, da si razšir­im znan­je z inter­dis­ci­pli­narno obrav­na­vo jezi­ka, zgodovine, jezikoslov­ja in umet­nos­ti, da zaslu­tim čas iz izvirnikov.

Matej Petrič

Pomem­b­no se mi zdi, da za vpis ni potreb­no jezikovno predz­nan­je, da so inten­zivni teča­ji v prvem let­niku dostop­ni tudi začet­nikom.

Nataša Martina Pintarič

Ljubezen pro­fe­sor­jev do pre­da­vane snovi je očit­na, naj bo to stoiš­ka filo­zofi­ja ali sat­urni­jec.

Matej Prevc

Moja najljubša stvar pri tem študi­ju so lek­tire, obsežni deli latin­skih ali gršk­ih besedil, ki jih je tre­ba pre­brati ter nato razumevan­je pokaza­ti na ust­nem kolokvi­ju; celo v ozračju poznih polet­nih dni in zad­nje­ga roka, kadar se opoldan­sko nebo sveti enako kot takrat, ko je Mar­ij odplul pro­ti Afri­ki, da bi porazil Jugur­to.

Polonca Zupančič

Družen­je s pri­jatelji ob pre­bi­ran­ju Kat­u­la. In ob pon­avl­jan­ju nepravil­nih gršk­ih glagolov.