Aiša Napast

Filologi­ja mi omogoča, da si razšir­im znan­je z inter­dis­ci­pli­narno obrav­na­vo jezi­ka, zgodovine, jezikoslov­ja in umet­nos­ti, da zaslu­tim čas iz izvirnikov.