Jakob Grčman

Zara­di inten­zivne­ga dela v majh­nih skupinah in dostop­nos­ti pro­fe­sor­jev je študij odprt za indi­vid­u­alne interese, ko v sem­i­nar­ju z majh­no in predano skupino razisku­ješ tiste vidike besedi­la, ki te zan­i­ma­jo.