Rok Kuntner

Zame je izkušn­ja pred­vsem sem­i­narsko delo s svo­jo sin­te­zo antične civ­i­lizaci­je, književnos­ti, filo­zofi­je in slovnice, ki se ob izvirniku zli­va­jo v smisel­no in slikovi­to celo­to – ko se ti preko Cezar­jeve­ga vojaškega jezi­ka in slo­ga razkri­va­jo portret avtor­ja, nje­go­va tak­ti­ka, podo­ba sve­ta, v katerem je živ­el in osva­jal, pa tudi ključ za vred­noten­je nje­gov­ih dosežkov.