Diogen

Diogen Laertski prvič v slovenščini

Posted in Nerazvrščeno

V četrtek, 25. feb­ru­ar­ja, je bila ob 11. uri v čital­ni­ci Rokopis­ne­ga odd­el­ka NUK Beletrin­i­na nov­inars­ka kon­fer­en­ca. Pred­stavili so novost iz zbirke Koda, Živl­jen­ja in mis­li zna­meni­tih filo­zo­fov Dio­gena Laertskega, edi­no ohran­jeno antično delo s celovitim opi­som grške filo­zofske tradi­ci­je. Kljub nejas­nos­tim je delo svo­jevrsten unikum in zara­di svo­je doku­men­tarne vred­nos­ti nepre­cenlji­vo za zgodovi­no antične filo­zofi­je. Knji­go so v […]