Antični in humanistični študiji (enopredmetni magistrski)

Poglobljeno znan­je ene­ga od klasičnih jezikov; širok pre­gled nad lit­er­arno in kul­turno zgodovi­no; velik delež vse­bin­sko orga­nizirane izbirnos­ti v poveza­vi s sorod­ni­mi področji (zgodov­ina, arhe­ologi­ja, umet­nos­t­na zgodov­ina, filo­zofi­ja, primer­jal­no jezikoslov­je, primer­jal­na književnost itd.). Možnost enovite­ga študi­ja stare in nove grščine (smer grš­ka filologi­ja).

Kliknite za podrob­no pred­stavitev pro­gra­ma

Pred­stavitveni zbornik 2018/19

Pred­stavitveni zbornik 2017/18

Pred­stavitveni zbornik 2019/20

Pred­stavitveni zbornik 2020/21