Študentski svet

Priznanje Študentskega sveta FF Anji Božič in Davidu Movrinu

Med dobit­ni­ki priz­nanj, s kater­i­mi Štu­dents­ki svet Filo­zofske fakul­tete obeležu­je študi­jsko, pedagoško in strokovno odličnost, pre­poz­nano tako s strani štu­den­tov kot pro­fe­sor­jev, sta letos kar dva nagra­jen­ca z Odd­el­ka za klasično filologi­jo. Anja Božič je dobi­la priz­nan­je za štu­dentsko orga­niziran­je in obš­tudi­jsko dejavnost, David Movrin pa za nad­povprečno pedagoško delo.

Strokovnost in inovativnost

Za Anjo Božič so v obra­zložitvi ugo­tovili, da je “v pretek­lih letih pokaza­la svo­jo zanesljivost, odgov­ornost, tim­s­ki duh in predanost. Sode­lo­vala je pri orga­ni­zaci­ji sko­raj vseh dogod­kov, ki jih je izvedel naš odd­elek. Z vesel­jem jim je posveti­la svoj čas, ki ji ga je goto­vo mar­sik­daj zman­jko­va­lo. Pri tem je pokaza­la veliko mero strokovnos­ti, ino­v­a­tivnos­ti ter pripravl­jenos­ti za delo. Ved­no je znala združi­ti svo­je znan­je in izkušn­je iz obeh strok. Kot odlič­na mod­er­a­tor­ka in ani­ma­tor­ka je pre­vetri­la že tradi­cionalne dogod­ke.

Med prired­it­va­mi, ki jih je poma­gala orga­nizirati, izstopa med­nar­o­d­na štu­dents­ka kon­fer­en­ca GLAS (Grae­cae Lati­naeque Antiq­ui­tatis Stu­dentes) leta 2017. Tu so še med­nar­o­d­ni sim­poz­ij Evrop­s­ki human­izem in nje­govi izzivi leta 2017; šola pre­va­jan­ja iz klasičnih jezikov za dijake Andron­i­cus leta 2017; Ovidi­je­va dvati­sočlet­ni­ca (Ovid­i­ana) leta 2018; Grošl­jev sim­poz­ij leta 2018; pa vsako­letne odd­elčne čajanke in infor­ma­tivni dnevi. Imenit­na je bila upri­zoritev Verg­er­i­jeve komedi­je Paulus v okviru letošn­je Noči razisko­val­cev. Živl­jen­je in vzduš­je na odd­elku bi bilo zelo dru­gačno brez Anjine vneme in širokega nas­me­ha, ki mu niti najbolj stresne situaci­je niso prišle do žive­ga.”

Problemsko učenje

Za Davi­da Mov­ri­na so zapisali, da “si pri pred­me­tu zada nal­o­go, kako štu­dente aktivno vključi­ti v pedagoš­ki pro­ces. Nje­gov način dela bi lahko opisali kot prob­lem­sko ali izkustveno učen­je. S štu­den­ti se lote­va pro­jek­tov, ki ima­jo uporab­no vred­nost tudi za druge štu­dente in za vse, ki se ukvar­ja­jo z antiko. Tak način dela od štu­den­tov zahte­va veliko zag­nanos­ti in tru­da, a na kon­cu vloženo delo ni poplačano le z oceno, temveč tudi z občutkom zado­voljst­va. Hkrati pa na tak način mno­gi že zgo­daj dobi­jo svoj prvi vpis v bib­li­ografi­jo.

Pro­fe­sor Movrin je eden od pobud­nikov živah­ne­ga doga­jan­ja na odd­elku. V pretek­lem letu je orga­niziral sklop dogod­kov ob Ovidi­je­vi dvati­sočlet­ni­ci, v katere je vključil štu­dente v vlo­gi soor­ga­ni­za­tor­jev, pre­va­jal­cev in pre­da­vatel­jev. Sep­tem­bra 2017 je sode­lo­val pri orga­ni­zaci­ji med­nar­o­d­ne­ga sim­poz­i­ja Evrop­s­ki human­izem in nje­govi izzivi. Leta 2013 je orga­niziral med­nar­o­d­no kon­fer­en­co Clas­sics and Class o uso­di klasične filologi­je v nek­dan­jih social­is­tičnih državah. Ob vseh teh dogod­kih je močno spod­bu­jal udeležbo štu­den­tov. Aktivno jih je vključe­val v orga­ni­zaci­jo prired­itev in jih motivi­ral za pred­stavitev last­nih prispevkov kot pred­pripra­vo na bodoče nastope na akadem­skih sim­poz­i­jih.”

Dvaindvajset priznanj

Vsega sku­paj je Štu­dents­ki svet podelil sedem priz­nanj za obš­tudi­jsko dejavnost, sedem za pedagoško delo, eno za poseb­ni dosežek, tri za študi­js­ki dosežek in štiri za strokovno delo. Priz­nan­ja za štu­dentsko orga­niziran­je in obš­tudi­jsko dejavnost so dobili Anja Božič, Alex Deve­tak, Mat­ic Fer­lan, Amade­ja Iskra, Anže Ravnikar, Maja Ličen in Sabi­na Žakelj. Priz­nan­je za nad­povprečno pedagoško delo so dobili Bojan Djurić, Nataša Hir­ci, Mile­na Hor­vat, Dušan Mla­cov­ić, David Movrin, Anja Mrak in Jan­ja Urbas. Priz­nan­je za poseb­ni dosežek je dobil Peter Štih; priz­nan­je za študi­js­ki dosežek Marike Grubar, Nis­ja Naja Resinovič, Maja Ina Ruparčič; priz­nan­je za nad­povprečno strokovno delo pa Son­ja Drozdek Šinko, nato celot­na glav­na pis­ar­na in tajništ­vo, Rena­ta Kran­jčec, Bojana Drag­ić in Urša Žigon, ter Neža Trdin in Jas­na Vanček.