O jeziku poezije

O jeziku poezije v ponedeljek, 3. decembra 2018, na ZRC SAZU

Četr­to pes­niško-znanstveno srečan­je z naslovom O jeziku poez­i­je, na katerem bo svoj prispevek o minevan­ju in poez­i­ji pred­stavil tudi Brane Sene­gačnik z Odd­el­ka za klasično filologi­jo, nadalju­je vsako­let­no prizade­van­je za zbližan­je poez­i­je in znanos­ti. Tem­atiziran­je ostre ločnice med omen­jen­i­ma mis­el­no-razisko­val­ni­ma sfera­ma omogoča nadaljn­je reflek­si­je in pre­cizaci­je obeh pojavov. Namen tega ni več­ja ohlap­nost ter­mi­nologi­je ali sci­en­tifikaci­je poet­ične­ga, temveč med­se­bo­jno učinko­van­je za boljše razumevan­je poez­i­je, v prvi vrsti z njen­im speci­fičn­im odno­som do jezi­ka. Prav jezik v poez­i­ji je osred­n­ja tema letošn­je­ga in pri­hod­nje­ga posve­ta.

Prvo srečan­je leta 2015 je bilo posvečeno deseti oblet­ni­ci smr­ti Dane­ta Zaj­ca. Dru­go srečan­je leta 2016 si je za nal­o­go vze­lo razmis­lek o boleči, za poez­i­jo nad­vse pomem­b­ni temi, »Poez­i­ja in Smrt«. Tret­je srečan­je je leta 2017 združi­lo pes­nike in razisko­valce na temo »Poez­i­ja kot pes­niko­vo živl­jen­je«. Srečan­ja so se pokaza­la kot možnost za enod­nevno osre­do­točenost na poez­i­jo, v kateri lahko najde­jo svo­je mesto tako sub­tilne pes­niške obrav­nave kot tudi dru­gačni razisko­val­ni pristopi k poet­ičn­im pod­vigom vseh časov. Orga­ni­za­tor­je še pose­bej zan­i­ma­jo vprašan­ja poet­ik, his­toričnih in indi­vid­u­al­nih, ter prob­le­mi adek­vatne inter­pretaci­je pes­niškega jezi­ka, nje­gov­e­ga učinko­van­ja in meta­mor­foz.

Program

3. decem­ber 2018, Prešer­no­va dvo­rana, ZRC SAZU

10.00: Začetek posve­ta: poz­dravni nagov­or dr. Ota Luthar­ja in uvodne besede dr. Neže Zajc

10.15–10.35: dr. Miha Pin­tar­ič (FF, Odd­elek za roman­is­tiko): Pes­mi iz kam­na

10.40–11.00: dr. Vit­to­rio Tomel­leri (Uni­verza v Macerati): Gia­co­mo Leop­ar­di v pre­vodih Anne Ahma­tove

11.05–11.25: dr. Blaž Podlesnik (FF, Odd­elek za slav­is­tiko): Seman­tič­na poet­i­ka, poli­ti­ka in eti­ka — ali kaj lahko bran­je Man­delš­ta­ma pove o sodob­ni rus­ki poez­i­ji in ruskem rapu

11.30–12.00: ddr. Igor Grdi­na (Inšti­tut za kul­turno zgodovi­no, ZRC SAZU): Pes­niš­ki jezik med »tehnologi­jo«, etiko, estetiko in funkci­jo

12.00–12.30: odmor s pri­grizkom

12.30–12.50: dr. Denis Poniž: Zakaj se sprašu­je­mo Kaj je jezik poez­i­je??

12.55–13.15: dr. Brane Sene­gačnik (FF, Odd­elek za klasično filologi­jo): Večer praznične­ga dne: o minevan­ju in poez­i­ji — o Gia­co­mu Leop­ar­di­ju in drugih

13.20–13.40: dr. Andrej Božič (Inšti­tut Nove revi­je): »… der Name Ossip kommt auf dich zu …« — O(b) Celanovi prepes­nitvi Man­delš­ta­ma

13.45–14.05: dr. Neža Zajc (Inšti­tut za kul­turno zgodovi­no, ZRC SAZU): O prav­ic­ah poez­i­je — o Man­delš­ta­movem »pos­va­jan­ju sirot vekov«

14.10–14.30: dr. Alen Šir­ca (FF, Odd­elek za primer­jal­no književnost): Poe­cite­ta, bist­vo pes­niškosti, med mod­er­nos­tjo in post­mod­er­nos­tjo v sloven­s­ki poez­i­ji

Diskusi­ja

15.00: kosi­lo

Nave­dene ure prispevkov in vrst­ni red pre­da­vatel­jev so okvirni, odvisne od sočas­nih okoliščin, in se na dan dogod­ka lahko spre­meni­jo.