Spletna stran

Nova spletna stran Filozofske fakultete UL

V sep­tem­bru je na Filo­zof­s­ki fakul­teti začela delo­vati nova splet­na stran. Z njo dobi­va­jo novo, skup­no spletišče tudi vsi odd­el­ki fakul­tete. Insti­tu­ci­ja se je tako končno znašla pod isto vir­tu­al­no stre­ho, ki pa ven­dar­le omogoča dovolj speci­fičnih rešitev za ohran­jan­je razno­likosti.

Nova splet­na stran pri­naša sodob­no vizual­no podobo, je pri­jazne­jša do uporab­nikov različnih mobil­nih naprav in omogoča vse, kar je omogočala stara stran. Poleg tega ima tudi vrsto drugih funkcij in rešitev. Čeprav nje­na zas­no­va izha­ja iz struk­ture stare spletne strani, so nekatere poti spre­men­jene. Zato bo na začetku mor­da potreb­no nekaj časa, da jo bo mogoče dodobra spoz­nati.

In statu nascendi

Poudar­i­ti je tre­ba, da je splet­na stran nenehno se razvi­ja­joč pro­jekt. To pomeni, da se bo obsto­ječa postavitev ves čas dopol­nje­vala in izboljše­vala, v skladu s potre­ba­mi in žel­ja­mi. Za uporab­niško izkušn­jo bo skr­bela nova ured­ni­ca spletne strani, Nika Ilić. Pri tem bo sode­lo­vala s Kristi­no Zajc Božič, ki bo še naprej skr­bela za pro­mo­ci­jo dogod­kov Filo­zofske fakul­tete in za obveščan­je o fakul­tet­nih aktivnos­tih.

Nova splet­na stran je tes­no povezana z VIS. Podat­ki o zaposlenih, o študi­jskih pro­gramih in o vseh akred­i­ti­ranih pred­metih, ki se v tekočem letu izva­ja­jo na fakul­teti, se osvežu­je­jo in pre­naša­jo avtomatično. Na novi splet­ni strani ima vsak zaposleni tudi svo­jo oseb­no stran.

Množica podstrani

Nova splet­na stran Filo­zofske fakul­tete, vključno z dvaind­va­jse­ti­mi splet­ni­mi stran­mi odd­elkov, je bila obsežen pro­jekt. Trenut­no ima 11.900 pod­strani, nekatere arhivske podatke in angleške pre­vode ure­je­val­ci še pre­naša­jo. Ob tako ogrom­ni količi­ni prenešenih podatkov jo je zago­to­vo kje zagodel kakšen splet­ni škrat z nedelu­joči­mi povezava­mi, napaka­mi, neustrezn­im obliko­van­jem in podob­n­im. Vsi sodelav­ci nove­ga pro­jek­ta vas že sedaj vljud­no prosi­jo za razumevan­je, hvaležni pa bodo, če boste na prob­leme opo­zo­rili. Morebitne napake lahko sporočite na e‑naslov spletna@ff.uni-lj.si. V najkra­jšem možnem času bodo odpravl­jene.

Naslov nove spletne strani je www.ff.uni-lj.si. Dobrodošli!