red. prof. dr. Tone Smolej

Biografija

Dr. Tone Smolej je red­ni pro­fe­sor na Odd­elku za primer­jal­no književnost in lit­er­arno teori­jo Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani. Razisku­je sloven­sko-fran­coske lit­er­arne odnose, imagologi­jo, tem­atologi­jo in zgodovi­no primer­jalne književnos­ti. Ure­dil je priročni­ka Podo­ba tuje­ga v sloven­s­ki književnos­ti. Podo­ba Sloveni­je in Slovencev v tuji književnos­ti. Imagološko beri­lo (2002) in Tem­atologi­ja. Izbrana poglav­ja (2007) ter štiri zbornike Društ­va sloven­skih književnih pre­va­jal­cev. Sku­paj z Mate­jem Hriberškom je ses­tavil učbenik Retorične fig­ure (2006), sku­paj z Maj­do Stanovnik pa je napisal knji­go Anton Ocvirk (2007). Pri založbi ZRC ZRC SAZU pa so izšle tri nje­gove mono­grafi­je, in sicer leta 2007 Sloven­s­ka recep­ci­ja Emi­la Zola­ja (1880–1945), 2008 Iz fran­coskega posloven­jeno. Prispev­ki za zgodovi­no slovenskega lit­er­arne­ga pre­vo­da ter 2015 »Kaj veče­ga poskusi­ti in posta­ti«. Sloven­s­ki pisatelji duna­js­ki štu­den­t­je (1850–1926). Pri Znanstveni založbi Filo­zofske fakul­tete pa je objav­il mono­grafi­ji Sloven­s­ka recep­ci­ja fran­coske književnos­ti od kla­si­ciz­ma do sim­boliz­ma (2018) ter Sloven­s­ka književnost in viso­ka šola. Gradec, Dunaj, Krakov, Pra­ga, Ljubl­jana (1839–1943) (2020). Je tudi soav­tor Zgodovine Filo­zofske fakul­tete v Ljubl­jani (2019). Komen­ti­ral pa je tudi več sloven­skih izdaj fran­coskih klasikov (Baude­laire: Rože zla; Corneille: Polievkt, Sofoni­ba, Cina, Ojdip; Hugo: Pes­mi o Jutro­vem, Molière: Amfitri­on; Rousseau: Juli­ja ali nova Heloiza; Zola: Bezni­ca, Umet­ni­na).

Reprezentativne bibliografske enote (izdvojene v sistemu SICRIS)

SMOLEJ, Tone. Lecteurs et lec­tures slovènes de la Revue de lit­téra­ture com­parée (1927–1960). Revue de lit­téra­ture com­parée. jul./sep. 2010, letn. 84, št. 3, str. 333–347.

SMOLEJ, Tone. Wien in der slowenis­chen Lit­er­atur. Wiener slav­is­tis­ches Jahrbuch. 2011, bd. 57, str. 178–192.

SMOLEJ, Tone. La récep­tion de Rousseau dans la lit­téra­ture slovène avant 1941. Revue de lit­téra­ture com­parée. juil./sep. 2012, année 86, no. 3, str. 303–319.

SMOLEJ, Tone. Duna­js­ka študi­js­ka leta Mole­ta, Stele­ta in Cankar­ja. Zbornik za umet­nos­t­no zgodovi­no. Nova vrs­ta. [Tiskana izd.]. 2012, 48, str. 177–196, 245–246, ilus­tr.

SMOLEJ, Tone. Brève his­toire de la lit­téra­ture com­parée en Slovénie (1925–2015). Revue de lit­téra­ture com­parée. 2014, année 88, no. 4, str. 475–488.

SMOLEJ, Tone. Surove­nia bun­gaku ni okeru wîn zô : hon’yaku. Kitasato Daigaku ippan kyôiku kiyô : annu­al report of stud­ies in libral arts and sci­ences. 2016, no. 21, str. 85–101.

SMOLEJ, Tone. “Při takovém pohle­du člověk téměř zapomene na tichou vlast.” : slov­inští spiso­vatelé — pražští stu­den­ti a dok­toran­di. Slav­i­ca lit­ter­aria. 2020, roč. 23, čís. 1, str. 43–52.

SMOLEJ, Tone. La Slovénie dans la lit­téra­ture française : par­adis et enfer. V: HABCHI, Sob­hi (ur.). Plus oul­tre : mélanges offerts à Daniel-Hen­ri Pageaux. Paris: L’Har­mat­tan, cop. 2007. Str. [121]-129.

SMOLEJ, Tone. Lucien Tes­nière in sloven­s­ka primer­jal­na književnost. V: DOLINAR, Darko (ur.), JUVAN, Marko (ur.). Primer­jal­na književnost v 20. sto­letju in Anton Ocvirk. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2008. Str. 103–112. Stu­dia lit­ter­aria.

SMOLEJ, Tone, PAVIČIĆ, Mladen. Zgod­nji kom­par­a­tivist Melt­zl in jubi­lant Grün. V: MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (ur.), GRANDA, Stane (ur.). Anton Alek­sander grof Auersperg — Anas­taz­ij Grün : razprave. 1. natis. Ljubl­jana: Nova revi­ja, 2009. Str. 117–140, ilus­tr.

SMOLEJ, Tone. La récep­tion d’Émile Zola chez les Slovènes à l’époque de l’Autriche-Hon­grie. V: BACHLEITNER, Nor­bert (ur.), SMOLEJ, Tone (ur.), ZIEGER, Karl (ur.). Zola en Europe cen­trale. Valen­ci­ennes: Press­es uni­ver­si­taires de Valen­ci­ennes, cop. 2011. Str. 187–202. Europe(s), 2.

SMOLEJ, Tone, ŠURLA, Andrej. “In temelj srečni vložil si uso­di.” : Krat­ka for­ma­tiv­na biografi­ja Jože­fa Skrbinš­ka. V: JENSTERLE-DOLEŽAL, Alen­ka (ur.), HONZAK-JAHIĆ, Jas­na (ur.), ŠURLA, Andrej (ur.). Sto let slovenis­tiky na Uni­verz­itě Karlově v Praze : ped­a­gogové a věd­ci ve stínu dějin. Vyd. 1. Pra­ha: Filo­zofická fakul­ta Uni­verz­i­ty Karlovy, 2014. Str. 23–35. Varia, sv. 27.

SMOLEJ, Tone. Sienkiewic­zowskie posta­cie w powieś­ci Frana Finža­gara Pod svo­bod­nim son­cem. V: WARCHAŁ, Mateusz (ur.). W podróży za słowem : księ­ga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin pro­fe­so­ra Emi­la Tokarza. Biel­sko-Biała: ATH, 2014. Str. 308–315.

SMOLEJ, Tone. “Dum­ny Polak cier­pi w mil­cze­niu” : obraz Polaków w lit­er­aturze słoweńskiej. V: GAWLAK, Moni­ka (ur.), ŚWIEŚCIAK, Ali­na (ur.). Komu­nikac­ja międzykul­tur­owa : przekład, kom­para­tysty­ka, teo­ria i his­to­ria lit­er­atu­ry : księ­ga jubileuszowa dedykowana pro­fe­sor Boże­nie Tokar­zowej. Katow­ice: Śląsk; Sto­warzysze­nie Inc­jatyw Wydawniczych, 2016. Str. 307–319. Stu­dia o przekładzie, nr. 42.

SMOLEJ, Tone. Von den Mys­tères de Paris zu den Laibach­er Mys­te­rien. V: DANIELCZYK, Julia (ur.), et al. Zurück in die Zukun­ft — Dig­i­tale Medi­en, his­torische Buch­forschung und andere kom­para­tis­tis­che Aben­teuer : Festschrift für Nor­bert Bach­leit­ner zum 60. Geburt­stag. sk2016,sk16fik. 1. Aufl. Wies­baden: Har­ras­sowitz, 2016. Str. 169–177. Buch­forschung, Bd. 9.

SMOLEJ, Tone. “Poslušati per­vikrat pre­da­van­je iz kat­e­dra na uni­verzi, to se mi je zde­lo nekaj!” : sloven­s­ki pisatelji — graš­ki štu­den­ti (1862–1918). V: KRAMBERGER, Petra (ur.), et al. “Und die Brücke hat gezo­gen, die vom Ost zum West sich schwingt” : lit­er­arische, kul­turelle und sprach­liche Ver­net­zun­gen und Gren­züber­schre­itun­gen : Festschrift für Mira Miladi­nović Zalaznik. 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2017. Str. 211–227. Zbir­ka Slovenske ger­man­is­tične študi­je, 14.

SMOLEJ, Tone. Sloven­s­ki štu­dent na duna­js­ki uni­verzi v času naciz­ma. V: KONDRIČ HORVAT, Ves­na (ur.), et al. Lit­er­arische Freiräume : Festschrift für Neva Šlibar. 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2019. Str. 135–144, 535, 546. Slovenske ger­man­is­tične študi­je, 15.
financer: ARRS, Pro­gra­mi, P6-0265, SI, Med­kul­turne lit­er­arnovedne študi­je

SMOLEJ, Tone. Les livres français en Carniole et leur influ­ence sur la lit­téra­ture slovène. V: BOUCHARD, François (ur.), FARINELLI, Patrizia (ur.). Les régions slovènes entre XVI­I­Ie et XIXe siè­cles : plurilin­guisme et trans­ferts cul­turels à la fron­tière entre empire des Hab­s­bourg et Venise. Paris: Le man­u­scrit, 2019. Str. 365–379. Réseau Lumières.

SMOLEJ, Tone. Dis­ertaci­je s področ­ja slovenske lit­er­arne zgodovine. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Zgodov­ina dok­torskih dis­ertacij sloven­skih kan­dida­tov na duna­js­ki Filo­zof­s­ki fakul­teti (1872–1918). 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2019. Str. 97–110, 418–419.

SMOLEJ, Tone. “Prisegam in obljubl­jam, da bom human­is­tične študi­je gojil z neu­trud­nim delom.” : sloven­s­ki dok­toran­di na duna­js­ki Filo­zof­s­ki fakul­teti (1876–1918). V: SMOLEJ, Tone (ur.). Zgodov­ina dok­torskih dis­ertacij sloven­skih kan­dida­tov na duna­js­ki Filo­zof­s­ki fakul­teti (1872–1918). 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2019. Str. 7–19, 417, ilus­tr.

SMOLEJ, Tone. Uni­verzitet­no zaled­je in habil­itaci­js­ki postop­ki naših prvih pro­fe­sor­jev. V: GABRIČ, Aleš (ur.). 100 let Uni­verze v Ljubl­jani. Ljubl­jana: Sloven­s­ka mat­i­ca: Uni­verza, 2020. Str. 77–91, ilus­tr.

SMOLEJ, Tone, STANOVNIK, Maj­da. Anton Ocvirk. Ljubl­jana: Nova revi­ja, 2007. 287 str., ilus­tr. Zna­meni­ti Sloven­ci.

SMOLEJ, Tone, DOLINAR, Darko (ured­nik), JUVAN, Marko (ured­nik). Sloven­s­ka recep­ci­ja Émi­la Zola­ja (1880–1945). Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 210 str. Stu­dia lit­ter­aria.

SMOLEJ, Tone. Iz fran­coskega posloven­jeno : prispev­ki za zgodovi­no slovenskega lit­er­arne­ga pre­vo­da. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU, 2008. 219 str., portreti. Zbir­ka Stu­dia trans­la­to­ria, 1.

SMOLEJ, Tone. Etwas Größeres zu ver­suchen und zu wer­den : Slowenis­che Schrift­steller als Wiener Stu­den­ten, (1850–1926). Göt­tin­gen: V&R uni­press; [Wien]: Vien­na Uni­ver­si­ty Press, cop. 2014. 235 str., ilus­tr. Schriften des Archivs der Uni­ver­sität Wien, Bd. 17.

SMOLEJ, Tone, GRUM, Mar­tin (ured­nik), TESTEN KOREN, Petra (ured­nik). “Kaj veče­ga poskusi­ti in posta­ti” : sloven­s­ki pisatelji duna­js­ki štu­den­t­je (1850–1926). 1. izd. Ljubl­jana: Založ­ba ZRC, ZRC SAZU: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2015. 222 str., ilus­tr. Zbir­ka Živl­jen­ja in dela, 12, Biografske študi­je, 8.

SMOLEJ, Tone, STANOVNIK, Maj­da. Anton Ocvirk : [prigodom sto i desete godišn­jice rođen­ja]. Zagreb: Lara; v Ljubl­jani: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2018. 418 str., ilus­tr.

SMOLEJ, Tone. Sloven­s­ka recep­ci­ja fran­coske književnos­ti od kla­si­ciz­ma do sim­boliz­ma. 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2018. 248 str. Razprave FF.

NEĆAK, Dušan, SMOLEJ, Tone, AJLEC, Kor­neli­ja, MIKŠA, Peter, ŠATEJ, Bar­bara. Zgodov­ina Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani. Prva e‑izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2019. 1 splet­ni vir (1 datote­ka PDF (232 str.)), ilus­tr.

NEĆAK, Dušan, SMOLEJ, Tone, AJLEC, Kor­neli­ja, MIKŠA, Peter, ŠATEJ, Bar­bara. Zgodov­ina Filo­zofske fakul­tete Uni­verze v Ljubl­jani. 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2019. 232 str., ilus­tr.

SMOLEJ, Tone. Sloven­s­ka književnost in viso­ka šola : Gradec, Dunaj, Pra­ga, Krakov, Ljubl­jana (1839–1943). 1. izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2020. 232 str., ilus­tr.

SMOLEJ, Tone, HRIBERŠEK, Matej. Retorične fig­ure. 1. izd. Ljubl­jana: DZS, 2006. 94 str., ilus­tr.

Prevodi

OE, Ken­z­aburo. Ali sploh še obsta­ja zad­n­ja smrt? ; odlomek iz romana Oseb­na izkušn­ja. Tri­buna : štu­dents­ki časopis. 3.IV.1995, let. 45, št. 1, str. 28–29.

FEYDEAU, Georges. Dams­ki kro­jač : komedi­ja v treh dejan­jih. [Jesenice: Gledal­išče Tone Čufar, 1998]. 69 f.

LECHOŃ, Jan. Izmučeni Mick­iewicz. V: Turniej tłu­maczy ’98 : Jan Lechoń: Mick­iewicz zmęc­zony. [Cieszyn]: Uni­w­er­sytet Śląs­ki, 1998. Str. 40.

PAGEAUX, Daniel-Hen­ri. Uvod v imagologi­jo. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Podo­ba tuje­ga v sloven­s­ki književnos­ti : imagološko beri­lo. Ljubl­jana: Filo­zof­s­ka fakul­te­ta, Odd­elek za primer­jal­no književnost in lit­er­arno teori­jo, 2002. Str. 9–20.

CHEVREL, Yves. Lit­er­arne raziskave in Stof­fgeschichte: kom­par­a­tivis­tični pred­lo­gi. V: SMOLEJ, Tone (ur.), AVSENIK NABERGOJ, Ire­na. Tem­atologi­ja : izbrana poglav­ja. Ljubl­jana: Štu­dents­ka založ­ba, 2007. Str. [15]-23. Knjiž­na zbir­ka Scrip­ta.

FEYDEAU, Georges. Kro­jač za dame = (Tailleur pour dames) : komedi­ja v treh dejan­jih. Gabrovi­ca pri Kom­nu: [samozal. S. Verč], 2009. 64 f.

ANTIČ, Igor (ured­nik, pre­va­jalec). Zna­meni­ti gov­ori. 1. izd. Ljubl­jana: Mladin­s­ka knji­ga, 2009. 371 str., ilus­tr.

CHEVREL, Yves. Lit­er­arne raziskave in Stof­fgeschichte: kom­par­a­tivis­tični pred­lo­gi. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Tem­atologi­ja : izbrana poglav­ja. 2. dopol­nje­na izd. Ljubl­jana: Štu­dents­ka založ­ba, 2010. Str. [17]-28. Knjiž­na zbir­ka Scrip­ta.

PAGEAUX, Daniel-Hen­ri. Uvod v imagologi­jo. V: SMOLEJ, Tone (ur.). Podo­ba tuje­ga v sloven­s­ki književnos­ti : imagološko beri­lo. 2., dopol­nje­na izd. Ljubl­jana: Znanstve­na založ­ba Filo­zofske fakul­tete, 2012. Str. 9–20.

SICRIS – Tone Smolej

COBISS – Tone Smolej